Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website, het invullen van de contactformulieren en het aanmelden van zaken via het aanmeldingsformulier zijn steeds de algemene voorwaarden van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl van toepassing. Met het gebruik van deze website en het invullen van deze formulieren verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Website: een of meer geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door de homepage behorende bij de domeinnaam
 2. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de website
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan StrafrechtadvocatenNetwerk tot het verrichten van werkzaamheden of anderszins gebruik maakt van de diensten van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl
 4. Schriftelijk: per brief, fax of e-mail

Artikel 2. Doel en werkwijze

 1. Het StrafrechtadvocatenNetwerk.nl heeft enkel tot doel om rechtzoekenden rechtstreeks in contact te brengen met gespecialiseerde advocaten. Wij behandelen zelf geen zaken en geven ook geen juridische adviezen.
 2. Nieuwe zaken kunnen alleen worden aangemeld via het aanmeldingsformulier op de website. Deze aanmeldingen worden direct doorgestuurd naar de advocaat. U wordt altijd binnen 24 uur gebeld [tijdens kantoortijden] door de advocaat die de zaak verder in behandeling kan nemen.
 3. U krijgt altijd een bevestiging van de aanmelding in de mailbox van het door u opgegeven e-mailadres. Heeft u geen bevestiging ontvangen, dan is de aanmelding ook door ons niet ontvangen. Wij verzoeken u dan telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.
 4. Heeft u binnen 24 uur nog geen contact gehad met de advocaat, stuur dan even een e-mail naar info@strafrechtadvocatennetwerk.nl

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle opdrachten aan StrafrechtadvocatenNetwerk.nl
 2. Bovendien zijn deze voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de website door gebruiker
 3. In geval van tegenstrijdigheden met de algemene voorwaarden of reglementen (van welke aard of onder welke naam ook) van gebruiker/opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl, tenzij StrafrechtadvocatenNetwerk.nl die andere voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. StrafrechtadvocatenNetwerk zal nimmer geacht kunnen worden stilzwijgend met voorwaarden van gebruiker/opdrachtgever te hebben ingestemd.

Artikel 4. Opdracht en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Opdrachtgever verstrekt StrafrechtadvocatenNetwerk.nl opdracht door op de website de daartoe bestemde aanvraagformulieren in te vullen en te verzenden.
 2. De opdracht aan StrafrechtadvocatenNetwerk.nl omvat uitsluitend het vrijblijvend bemiddelen en in contact brengen van opdrachtgever met een strafrechtadvocaat.
 3. Bij uitzondering kan StrafrechtadvocatenNetwerk ook toestaan dat op een andere wijze dan in het vorige lid bepaald schriftelijk of mondeling opdracht wordt verstrekt.
 4. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijk een schriftelijke of elektronische mededeling van aanvaarding van de opdracht door StrafrechtadvocatenNetwerk.nl dan wel op het moment dat StrafrechtadvocatenNetwerk.nl uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
 5. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 5.Verplichtingen opdrachtgever

 1. Het is gebruiker niet toegestaan van de via de website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet – commerciële exploitatie (van enig gedeelte) daarvan door gebruiker of een derde.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de aanvraagformulieren volledig en naar waarheid in te vullen. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens en feiten is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit, met inbegrip van de door StrafrechtadvocatenNetwerk.nl gederfde of te derven inkomsten.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van (verval)termijnen. Wanneer u niet binnen de genoemde termijn contact hebt gehad met een advocaat is het uw verantwoordelijkheid om zelf een advocaat te raadplegen.
 4. Indien er termijnen lopen voor wat betreft de zaak die u hebt aangemeld, dient u zelf deze termijnen in de gaten te houden. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl is niet aansprakelijk bij het verstrijken van termijnen, wanneer een zaak te laat wordt opgepakt.

Artikel 6. Verplichtingen StrafrechtadvocatenNetwerk

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk spant zich in opdrachtgever zo snel mogelijk in contact te brengen met een strafrechtadvocaat. De op de website genoemde termijn van 48 uur is niet bindend, maar slechts een streven van StrafrechtadvocatenNetwerk.
 2. De verplichtingen van StrafrechtadvocatenNetwerk blijven beperkt tot het in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat.
 3. StrafrechtadvocatenNetwerk verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever voor zover deze gegevens vallen de geheimhoudingsplicht van een advocaat.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle strafrechtadvocaten die deel uitmaken van het netwerk van StrafrechtadvocatenNetwerk werken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en – indien u daar niet voor in aanmerking komt – tegen een uurtarief van € 135,00 excl. BTW en 6% kantoorkosten.
 2. Het exacte honorarium wordt door de strafrechtadvocaat in overleg met opdrachtgever overeengekomen.
 3. De door StrafrechtadvocatenNetwerk opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden van de informatie, producten en/of diensten die via de website worden verschaft.
 2. Evenmin aanvaardt StrafrechtadvocatenNetwerk.nl aansprakelijkheid voor het gebruik van de website of voor de (niet) bereikbaarheid
 3. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl is niet aansprakelijk voor een eventueel toerekenbaar tekortschieten van de advocaat waarmee opdrachtgever via StrafrechtadvocatenNetwerk.nl in contact is gebracht.
 4. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor het niet (tijdig) in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat. Opdrachtgever heeft een eigen verplichting om de eventueel lopende termijnen voor onder andere het indienen van een verzoekschriften, klaag- of bezwaarschriften, en het instellen van hoger beroep of cassatie.

Artikel 9. Overmacht

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan StrafrechtadvocatenNetwerk.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, waaronder storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten.
 4. Wanneer overmacht langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat uit die ontbinding een verplichtingen tot schadevergoeding voortvloeit.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit andere bron van elkaar hebben verkregen behoudens het geval dat StrafrechtadvocatenNetwerk.nl op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is de informatie te verstrekken voor zover de informatie niet valt onder het verschoningsrecht van de advocaat.

Artikel 12. Privacy

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl verwerkt uw persoonsgegevens met met het doel om u in contact te brengen met de advocaat die uw belangen kan behartigen. Wij zullen uw persoonsgegevens voor geen ander doel gebruiken.
 2. Binnen een maand na aanmelding van de zaak zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
 3. Daarnaast wordt op de website gebruik gemaakt van cookies om algemene gegevens te verzamelen over het internetgedrag.
 4. Meer informatie hierover leest u in onze uitgebreide privacyverklaring op onze website.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrecht

 1. Alle informatie op de website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StrafrechtadvocatenNetwerk.
 2. Voorts zijn alle door StrafrechtadvocatenNetwerk.nl verstrekte (proces)stukken, adviezen, overeenkomsten, en andere gegevens uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

Artikel 13.Toepasselijk recht

 1. De overeenkomsten tussen StrafrechtadvocatenNetwerk.nl en opdrachtgever en/of gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden