Berekening termijn hoger beroep in strafrecht

De berekening van de termijn om hoger beroep in te stellen in het strafrecht is niet heel ingewikkeld. Hoger beroep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na de uitspraak van de rechter in eerste aanleg (artikel 408 Sv.) indien:

  • de verdachte ter terechtzitting is verschenen
  • de (nadere) dagvaarding of oproeping aan de verdachte in persoon is betekend
  • er zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat verdachte bekend was met de dag van de zitting.

of anders binnen 14 dagen na betekening van het vonnis of een daad van bekendheid met het vonnis.

Binnen 14 dagen!

De termijn eindigt op de 14de dag. Dit volgt uit het gebruik van de term “binnen”. Voordat de uitspraak is gedaan, kan geen rechtsmiddel worden aangewend (HR 31 mei 2005, NJ 2005, 428). Wel kan de verdachte of zijn raadsman op de dag van de uitspraak, nadat de beslissing is gevallen, hoger beroep instellen.

Vrije dagen

De termijn van 14 dagen is uitgedrukt in vrije dagen. Hierbij wordt aangesloten bij artikel 130 Sv dat bepaalt dat de dag of dagen waarop de gebeurtenissen waarbij de termijn aansluit bij de berekening van de termijn niet mee worden geteld (zie MvA op art 133 ORO). De dag van de einduitspraak telt derhalve niet mee.
Een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of op een algemene feestdag wordt op grond van artikel 1 ATW verlengd tot en met de eerst volgende dag die niet een zaterdag, zondag of op een algemene feestdag is.

Voorbeeld berekening termijn hoger beroep

De rechter heeft op woensdag 4 augustus 2010 uitspraak gedaan. De 14 dagen termijn voor het instellen van hoger beroep vangt dan aan op 5 augustus 2010 en eindigt op 18 augustus 2010. Tot en met het sluiten van de griffie* op 18 augustus 2010 kan de verdachte hoger beroep instellen.

*In HR 12 februari 1985, NJ 1985, 474 is bepaald dat na sluiting van de griffie op de laatste dag van de termijn, de termijn is verstreken.

In feite telt u dus gewoon 14 dagen op bij de dag waarop de uitspraak is gedaan en dat is dan de laatste dag voor het instellen van hoger beroep.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden