Concrete berekeningsmethode – transactiemethode

De concrete methode is gebaseerd op het zogenaamde transactieresultaat. Dit is het resultaat van de gedane transacties. Dit houdt bij de berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel in: de directe opbrengst plus het eventuele vervolgprofijt plus de eventuele besparing van kosten minus de gemaakte kosten. Het vervolgprofijt is reeds geïntroduceerd in §2.2. en houdt de meeropbrengst die met het primair behaalde voordeel is verkregen in (Kamerstukken II 2009/10, 32 194, nr. 3, p. 4).

De uitgaven die niet zijn gedaan doordat de veroordeelde het strafbare feit heeft gepleegd, houden de besparing van kosten in. De gemaakte kosten komen in aftrek. De rechter zal kort gezegd beoordelen of de daadwerkelijk gemaakte kosten in directe relatie staan tot de voltooiing van het delict en of de kosten niet gemaakt zouden zijn als de veroordeelde niet was overgegaan tot het plegen van strafbare feiten. Als de verdediging deze kosten niet onderbouwt, dan is de rechter niet genoodzaakt zich hierover uit te laten. Om gebruik te maken van deze methode dient de rechter per transactie te motiveren of deze daadwerkelijk gemaakt is. Er rust een grote bewijslast bij het Openbaar Ministerie. De uitkomst van de transactiemethode is een momentopname. De rechter kijkt steeds achteraf naar de transacties zoals deze zijn verricht in de ten laste gelegde periode.

De transactiemethode vindt vaak plaats op grond van artikel 36e lid 2 Sr.

Exploratie

Er kan ook exploratie van het berekende bedrag plaatsvinden(LJN: AK;1364 en Hof Den Bosch, LJN:BR5773).

Enkele aandachtspunten

Bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel op grond van de transactiemethode gelden enkele uitgangspunten;

  • Contanten worden bepaald tegen de geldende wisselkoersen
  • Toekenning van de waarde van goederen, hangt samen met het oogmerk
  • Het voordeel is de prijs die gestolen in criminele circuit had kunnen opbrengen LJN: AK1394)

Diefstal / schenking / herinvestering

Ook na rip-deal blijft het voordeel bij de verdachte. Het moment van het tijdstip van het delict, is het moment van de realisatie van het wederrechtelijk verkregen voordeel (LJN: AR3721).

Indien een deel van het voordeel is geschonken aan een derde, leidt dat niet tot een vermindering van de vordering (LJN: AM0479).

Herinvestering voordeel in strafbare feiten geeft risico van beslag en onttrekking aan het verkeer, maar daardoor wordt het voordeel niet verminderd (bij cocaïne: LJN: ZD1199, bij heroïne: LJN:AK1192).

Voldoen bestaande schuld

Onder ‘voordeel’ valt niet alleen werkelijk verkregen voordeel, maar ook het voldoen van bestaande schuld (conclusie AG bij LJN: AN9107).

Besparing van kosten

Een besparing van voordeel levert ook wederrechtelijk verkregen voordeel op

  • Aanschaf goederen / eigen gebruik drugs
  • Activiteiten legaal uitvoeren (m.n. mileuzaken, “Urker vissers” (LJN: AC0473)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden