Discriminatie – advocaat nodig?

Bij discriminatie gaat het om het maken van onderscheid tussen personen vanwege hun ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero- of homoseksuele geaardheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Ook het aanzetten tot haat vanwege dit onderscheid is in artikel 137d Sr. als discriminatie strafbaar gesteld. 

Discriminatie in de wet

Discriminatie kent vele verschijningsvormen. In de artikelen 137c tot en met 137g enartikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) zijn de grondvormen van discriminatie strafbaar gesteld, namelijk het in het openbaar beledigen, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld en het bij de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf discrimineren van personen wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. 

O.a.
Artikel 137d Sr:
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Straffen voor discriminatie

De straffen voor discriminatie vallen op zich nog mee en variëren van een geldboete van € 350,00 bij een eerste veroordeling, 40 uur werkstraf bij recidive tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 weken bij meermalen recidive. 

Advocaat voor discriminatie

Bij een verdenking van discriminatie is het erg belangrijk dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Discriminatie is namelijk niet een strafbaar feit dat vaak voorkomt, waardoor de meeste advocaten onvoldoende kennis en ervaring hiermee hebben. Een gespecialiseerde advocaat kan adequaat verweer voeren tegen een verdenking van discriminatie, vanwege het ontbreken van opzet, een beroep op de vrijheid van meningsuiting of überhaupt vanwege het ontbreken van bewijs dat de verdachte de uitingen die als discriminatie worden aangemerkt heeft gezegd. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden