Gedragsbeinvloedende maatregel

De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is geregeld in artikel 77w Sr. De GBM is een lichte pij maatregel voor minder ernstige delicten met slechts één rapporterende gedragsdeskundige en voor maximaal 12 maanden, bedoeld voor jeugdige veelplegers, recidivisten met gedragsproblemen, als nazorg bij een ernstig delict.

Inhoud gedragsbeinvloedende maatregel

De gedragsbeïnvloedende maatregel is bedoeld voor jeugdige veelplegers, recidivisten met gedragsproblemen, als nazorg bij een ernstig delict. De gedragsbeinvloedende maatregel houdt in het volgen van een door de rechter aan te wijzen programma eventueel onder begeleiding van een aan te wijzen organisatie. Het gaat om een vrijheidsbeperkende maatregel en wordt dus niet ten uitvoer gelegd in een inrichting. Echter na 1 april 2014 is ook elektronisch toezicht, nachtdetentie en time out onder de gedragsbeinvloedende maatregel gebracht.

“Gelet op de wetsgeschiedenis bij de Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen stond de wetgever bij de invoering van de gedragsmaatregel als bedoeld in art. 77w Sr voor ogen dat bij het bestaan van een dergelijke gedragsmaatregel de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit meebrengen dat het stellen van voorwaarden die langer duren dan zes maanden of bijzonder intensief van aard zijn bij voorkeur worden toegepast in het kader van deze maatregel in plaats van in het kader van de voorwaardelijke veroordeling (HR 12 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ4676).

Voorwaarden gedragsbeinvloedende maatregel

Vereist is een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming dat niet ouder is dan een jaar. Het programma moet in een vonnis/arrest worden opgenomen en kan uit verschillende modules bestaan.
Het kan ook ambulant of in een pleeggezin worden uitgevoerd en het kan jeugdzorg bevatten (77wa Sr.). De rechter kan de inhoud tussentijds wijzigen 77wb Sr.)

Wetsgeschiedenis gedragsbeïnvloedende maatregel

De Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen is in werking getreden op 1 februari 2008.

Duur gedragsbeïnvloedende maatregel

De gedragsbeïnvloedende maatregel wordt opgelegd voor de duur van mininimaal zes maanden en maximaal een jaar met eenmalige verlenging (77wd)

Nadeel gedragsbeinvloedende maatregel

Het programma van de gedragsbeinvloedende maatregel moet in het dictum worden opgenomen, waardoor bij wijziging steeds de rechter nodig is. Om die reden wordt in de praktijk eerder gekozen voor een voorwaardelijke straf met voorwaarden.

Niet nakomen voorwaarden

Indien de voorwaarden (het programma) van de gedragsbeinvloedende maatregel niet worden nagekomen, wordt er vervangende hechtenis ten uitvoer gelegd door bevel een bevel van de officier van justitie melding van Bureau Jeugdzorg. De tenuitvoerlegging van de vervangende jeugddetentie begint onmiddellijk. De verdachte kan een bezwaarschrift indienen bij de rechter.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden