Huisverbod – Advocaat nodig?

Een huisverbod wordt door de burgemeester opgelegd bij een verdenking van huiselijk geweld. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te kunnen dringen. Het huisverbod houdt in dat een verdachte van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Indien u verweer wilt voeren tegen een opgelegd huisverbod, is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat echt nodig!

Inhoud huisverbod

Een huisverbod klinkt als een verbod om naar huis te gaan, maar in werkelijkheid gaat een huisverbod veel verder. Het huisverbod omvat

  • een last tot het onmiddellijk verlaten van de woning
  • een verbod tot het betreden van, zich ophouden bij of aanwezig zijn in de woning
  • een verbod om contact te nemen met de personen met wie de persoon tot wie de beschikking is gericht, het huishouden deelt. De personen met wie de uithuisgeplaatste geen contact mag hebben, moeten in de beschikking vermeld worden.

Opleggen huisverbod

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod kan de burgemeester een huisverbod opleggen aan een persoon, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat.

Termijn huisverbod

Het huisverbod geldt voor een periode van tien dagen, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 9. Op grond van artikel 9 Wet tijdelijk huisverbod kan het huisverbod worden verlengd met achttien dagen. Het huisverbod kan dus voor een maximale periode van 28 dagen worden opgelegd.

Maatstaf beoordeling huisverbod

Als maatstaf voor de beoordeling van de rechtmatigheid van een door de burgemeester opgelegd huisverbod heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zijn uitspraak van onder meer 27 augustus 2014 in zaak nr. ECLI:NL:RVS:2014:3225) het volgende overwogen:
"Het opleggen van een huisverbod is een ingrijpend instrument waarvan de toepassing zeer grote gevolgen heeft voor het privéleven van betrokkenen. De bevoegdheid daartoe is beperkt tot situaties waarin voldoende grond aanwezig is om aan te nemen, althans ernstig te vermoeden, dat zich een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen voordoet. Indien dat het geval is, moet de burgemeester zorgvuldig overwegen of aanwending van de bevoegdheid aangewezen is. De rechter beoordeelt of de aangevoerde omstandigheden van dien aard waren dat in het voorliggende geval een bevoegdheid tot oplegging van een huisverbod bestond. Indien dat het geval is, wordt de afweging van de burgemeester door de bestuursrechter terughoudend getoetst.
Gelet op de aard van een huisverbod, dat altijd in spoedeisende situaties wordt opgelegd, is niet vereist dat de juistheid van de aan het huisverbod ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden onomstotelijk vaststaat. Voldoende is dat aannemelijk is dat die feiten en omstandigheden zich hebben voorgedaan en een ernstig en onmiddellijk gevaar dan wel een ernstig vermoeden van een dergelijk gevaar voor de in het besluit genoemde personen opleveren."

Risico-taxatie instrument Huiselijk Geweld

Alvorens een huisverbod wordt opgelegd, maakt de hulpofficier van justitie een inschatting op basis van een Risico-taxatie instrument Huiselijk Geweld. Aan de hand van verschillende factoren wordt bepaald of er een risico is voor huiselijk geweld dat moet worden afgewend door het opleggen van een huisverbod.

Dreiging van gevaar bij huisverbod

Wanneer er geen dreiging van gevaar meer is, moet het huisverbod worden opgeheven. In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van onder meer 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3103, is bepaald dat bij de beoordeling of de dreiging van gevaar of het vermoeden daarvan daadwerkelijk niet langer bestaat, van belang of de uithuisgeplaatste inmiddels een reële aanvang met de hulpverlening heeft gemaakt en of de verwachting gerechtvaardigd is dat hij aan de hulpverlening blijft meewerken. Dit kan onder meer blijken uit een zogenaamd zorgadvies.
Een verklaring van de partner dat er geen reden is om het huisverbod te laten voortduren, wordt over het algemeen onvoldoende gewicht toegekend (RvS, 26 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1704).

Advocaat tegen huisverbod

Om het huisverbod aan te vechten hebt u echt een gespecialiseerde advocaat nodig. Dit lukt u niet zelf omdat u zowel een bezwaarschriftprocedure moet starten als een voorlopige voorziening om met spoed een beslissing van de rechter af te dwingen. Het zijn erg snelle procedures.

Wanneer u de zaak aanmeldt via de website, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde advocaat.

AANMELDEN NIEUWE ZAAK

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden