Kinderporno – advocaat nodig?

Wanneer de politie plotseling op de stoep staat om alle computers en overige gegevensdragers in beslag te nemen, weet u dat u wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Wat veel mensen niet weten is dat u de politie vaak niet eens hoeft binnen te laten. Alleen wanneer zij beschikking over een machtiging tot binnentreden, mogen zij zonder uw toestemming uw woning betreden.

Verhoor door de politie

Na de inbeslagname van de computers duurt het in de meeste gevallen erg lang totdat u weer iets van de politie hoort. Wij zien zaken waarbij de verdachte pas na 6 - 12 maanden een uitnodiging voor verhoor krijgt. Sommige verdachten worden wel aangehouden, terwijl andere verdachten enkel kort op verhoor hoeven te verschijnen. Factoren die hierbij van belang zijn:

  • Het aantal aangetroffen afbeeldingen en films
  • De periode waarbinnen de verdachte met kinderporno actief is geweest
  • De ernst van de afbeeldingen (leeftijd, gedragingen, etc)
  • Of het enkel gaat om bezit of ook om vervaardigen dan wel verspreiden
  • Eventuele andere strafbare feiten (bijv. ontucht)

Hebt u een uitnodiging ontvangen voor een verhoor wegens bezit, verspreiden of vervaardigen van kinderporno, bestel dan direct de informatiebrochure 'kinderporno' om u op het verhoor bij de politie voor te bereiden. Een goede voorbereiding voorkomt dat u later een hoge straf krijgt.

Indigo-traject

In de minder ernstige zaken bestaat ook de mogelijkheid om in te zetten op het zogenaamde Indigo-traject. Het indigo-traject houdt in de dat zaak buitengerechtelijk wordt afgedaan via een voorwaardelijk sepot, met daaraan eventueel voorwaarden verbonden. Een gespecialiseerde zedenadvocaat kan hier ook vooraf op aansturen. Dit kan voorkomen dat u hiervoor terecht moet staan en dat u het risico loopt om tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te worden veroordeeld.

> Meer informatie Indigo-aanpak

Straffen bij kinderporno

De straffen die op het bezit, verspreiden en vervaardigen van kinderporno zijn gesteld variëren van een werkstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar.

Strafmaat bepalende factoren zijn:

- Aantal afbeeldingen (fysiek en/of digitaal)
- Periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd
- Leeftijd slachtoffer(s)
- Het feit wordt gepleegd met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte
- Het feit wordt gepleegd met een slachtoffer dat in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden
- Het feit wordt voorafgegaan door of gaat gepaard met folteringen of ernstige geweldpleging - Aard van de afbeelding(en) (bijv. vernederend of zeer expliciete pose, ontuchtige handelingen, seksueel binnendringen, geweld)
- Type afbeelding (bijv. echt of virtuele productie)
- Professionaliteit (bijv. commercieel doeleinde, winstbejag)
- Recidive
- Gepleegd door twee of meer verenigde personen
- Herhalingsgevaar
- Bereidheid tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in problematiek gedrag

Een gespecialiseerde zedenadvocaat weet precies welke verweren hij moet voeren om de straf voor u zoveel mogelijk te beperken. Het is van belang dat de daarop gerichte verdedigingsstrategie in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure wordt ingezet.

Aanmelden nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden