Pro forma zitting

Wanneer een verdachte de maximale tijd in voorarrest heeft doorgebracht, moet diens zaak op zitting te worden behandeld. Wanneer het onderzoek in uw zaak nog niet is afgerond, zal de zaak worden behandeld op een pro forma zitting. Op een pro forma zitting vindt geen inhoudelijke behandeling van uw zaak plaats.

Wettelijk kader pro forma zitting

Art. 282, vierde lid, Sv regelt het geval dat de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt krachtens een bevel tot gevangenneming of gevangenhouding waarvan de geldigheidsduur niet meer kan worden verlengd op grond van art. 66, derde lid, Sv. Dan kan op vordering van de officier van justitie de schorsing van het onderzoek op de terechtzitting worden bevolen. Deze zogenoemde “pro forma”-zitting strekt ertoe de voortzetting van de voorlopige hechtenis te verzekeren.

Reden pro forma zitting

Vaak zal bij de aanvang van zo een terechtzitting het vooronderzoek nog niet zijn afgerond dan wel het strafdossier anderszins nog niet compleet zijn zodat op die terechtzitting geen inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt.

Wat gebeurt er tijdens pro forma zitting

Tijdens een pro forma zitting leest de Officier van Justitie de tenlastelegging voor en geeft hij kort en formeel de stand van zaken van het lopende onderzoek in uw zaak weer. Tijdens de pro forma zitting worden alleen formele punten behandeld. De strafzaak zal nog niet inhoudelijk aan de orde komen Zo zal er tijdens deze pro forma zitting worden geoordeeld over de voorlopige hechtenis van de verdachte en kan de advocaat zijn onderzoekswensen kenbaar maken of nader toelichten.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden