Stalking – advocaat nodig?

Indien u wordt verdacht van stalking is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen..Stalking wordt gezien als een ernstig feit waarvoor ook voorlopige hechtenis mogelijk is. Het is daarom belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure een advocaat raadpleegt.

Stalking in de wet

Stalking is geregeld in artikel 285b Sr. Hier wordt stalking ook wel aangeduid als belaging:

Artikel 285b
1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Stalking is klachtdelict

Stalking is een klachtdelict. Dit betekent dat een vervolging terzake stalking alleen kan plaatsvinden nadat de aangever of aangeefster een klacht heeft ingediend waarin uitdrukkelijk om vervolging wordt gevraagd.

Beoordelingskader stalking

De kern van de strafbepaling van art. 285b Sr (stalking) wordt gevormd door de stelselmatige inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer.
(
Aldus M.J.A. Duker, “De reikwijdte van het belagingsartikel”, RM Themis, 2007-4, p. 146)
De Hoge Raad let bij de vraag of van stelselmatigheid sprake is op de aard, de duur, de frequentie en de intensiteit van de gedragingen, de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijk leven en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer. (
HR 29 juni 2004, LJN AO5710, NJ 2004/426 m.nt. De Jong en HR 22 maart 2011, LJN BP00960)
De stelselmatigheid moet van dien aard zijn dat zij de gedragingen een indringend karakter geeft, met dien verstande dat het effect van de gedragingen op het slachtoffer naar objectieve maatstaven wordt beoordeeld. Het door de Hoge Raad geconstrueerde beoordelingskader brengt mee dat de duur, de frequentie en de intensiteit van de gedragingen aspecten kunnen zijn waaruit het beeld van belaging naar voren komt.
(
Vgl. Kamerstukken II 1997/98, 25 768, nr. 3 (MvT), p. 2 en 15. Vgl. voorts HR 1 juni 2004, LJN AO7066, NJ 2004/354).
Niet is steeds vereist dat de inbreuk aanmerkelijk is en niet hoeft altijd te blijken van ernstige emotionele gevolgen, van een grote verstoring van het dagelijks leven dan wel van een zeer ingrijpende of diepgaande invloed op het persoonlijke leven en de vrijheid van het slachtoffer (
HR 15 november 2005, LJN AU3495)
Zo kan de veelheid van gedragingen die ieder op zichzelf beschouwd als een geringe inbreuk op persoonlijkheidsrechten zijn aan te merken, haar betekenis ontlenen aan de voortdurende herhaling.(6)

Uit de tot nu toe door de Hoge Raad gewezen arresten kan worden opgemaakt dat aan de stelselmatigheid van belaging niet al te zware eisen worden gesteld. Zeker wanneer het hinderlijk gedrag gepaard gaat met bedreiging of belediging, wordt het al snel als indringend stelselmatig lastigvallen aangemerkt. Meestal gaat het om wisselende combinaties van het versturen van brieven, het opbellen, het sms’en, het veelvuldig aan de deur of in de buurt komen, etc.(Zie bijvoorbeeld HR 29 juni 2004, LJN AO5710, NJ 2004/426 m.nt. De Jong)

Waar zich de ondergrens van belaging laat trekken, valt niet in algemene bewoordingen te zeggen en hangt telkens van de omstandigheden van het concrete geval af.(8)

In de zaak die leidde tot het arrest van 22 maart 2011, LJN BP0096, NJ 2011/228 m.nt. Keijzer oordeelde de Hoge Raad dat het zeven keer in iets minder dan twee maanden door de straat van de aangeefster fietsen en het op twee dagen enkele keren bellen naar de aangeefster niet een “stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer” opleverden.  Ook “vele bedreigingen” per sms vond de Hoge Raad onvoldoende om als stalking te kwalificeren  LJN: BZ3626, Hoge Raad, 12 maart 2013

Bewijs stalking

Het bewijs van stalking wordt vaak geleverd op basis van

  • Verstuurde sms- en whatsappberichten
  • De historische belgegevens van de telefoon
  • Verklaringen van getuigen dat de verdachte herhaaldelijk op een bepaalde plaats is geweest
  • Camerabeelden

Verweren bij stalking

Tegen een verdenking van stalking is nog goed verweer te voeren.De verweren zullen zich vaak met name richten op de stelselmatigheid, de identiteit van de afzender, en de inhoud van de berichten.

Advocaat nodig

Stalking (art. 285b Sr.) is een ingewikkeld artikel, terwijl de straffen voor stalking kunnen oplopen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor enkele maanden. Het is daarom van belang dat u zich in dit soort zaken laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat met voldoende kennis en ervaring in stalkingszaken. Binnen het StrafrechtadvocatenNetwerk werken wij met enkele in stalkingszaken gespecialiseerde advocaten. Wilt u ook bijgestaan worden door een gespecialiseerde advocaat, meld uw zaak dan aan via de website.

Aanmelden nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden