Verbod op dubbele bestraffing (Ne bis in idem) – art 68 Sr.

In artikel 68 Sr. is het verbod op dubbele vervolging opgenomen. Dit wordt ook wel het ne bis in idem beginsel genoemd. Een verdachte mag niet tweemaal voor hetzelfde feit worden vervolgd.

Wettekst verbod dubbele vervolging

In artikel 68 Sr. is het verbod op dubbele vervolging geregeld:
“1. Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van de rechter in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba onherroepelijk is beslist.
2. Is het gewijsde afkomstig van een andere rechter, dan heeft tegen dezelfde persoon wegens hetzelfde feit geen vervolging plaats in geval van:
1°. vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging;
2°. veroordeling, indien een straf is opgelegd, gevolgd door gehele uitvoering, gratie of verjaring der straf.
3. Niemand kan worden vervolgd wegens een feit dat te zijnen aanzien in een vreemde staat onherroepelijk is afgedaan door de voldoening aan een voorwaarde, door de bevoegde autoriteit gesteld ter voorkoming van strafvervolging.”

Wanneer dubbele vervolging?

Hetzelfde feit bij strafbeschikking en bestuursrechtelijke boete

Dubbele bestraffing zien we vaker na het uitvaardigen van een strafbeschikking of een bestuursrechtelijke boete.

Hetzelfde feit bij civiele veroordeling

Art. 68 Sr ziet niet op civielrechtelijke vervolgingen. Het Nederlandse burgerlijk recht kent geen ne bis in idem en una via-regelingen die moeten voorkomen dat iemand voor het feit waarvoor hij onherroepelijk is ‘bestraft’ of ‘vrijgesproken’ nog een keer wordt betrokken in een procedure gericht op oplegging van een sanctie voor hetzelfde feit.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden