Verweren tegen openbare behandeling jeugdstrafzaak

In het jeugdstrafrecht geldt als uitgangspunt dat de behandeling van de zaak ter terechtzitting achter gesloten deuren plaatsvindt (art. 495b lid 1 Sv). De uitspraak is altijd in het openbaar.

De voorzitter van de rechtbank kan in sommige gevallen bijzondere toegang verlenen tot het bijwonen van de besloten zitting, bijvoorbeeld aan stagiaires, etc.

De voorzitter van de rechtbank kan ook een openbare behandeling van de zaak gelasten, indien naar zijn oordeel het belang van de openbaarheid van de zitting zwaarder moet wegen dat het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte, diens medeverdachte(n), de ouders of de voogd.

Als het gaat om ernstige feiten of feiten waardoor de rechtsorde is geschokt, dan komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat de voorzitter een openbare behandeling gelast.. Het is belangrijk dat de advocaat zich hiertegen verzet.

Als advocaat van de verdachte kunt u de volgende argumenten aandragen waarom de zaak toch achter gesloten deuren moet worden behandeld:

  • Uitgangspunt is behandeling achter gesloten deuren (art 495b Sv). Behandeling met open deuren is uitzonderingsrecht
  • Artikel 3 IVRK bepaalt dat bij alle maatregelen tav kinderen de belangen van het kind de eerste overweging moeten vormen.
  • Artikel 40 lid 2 IVRK bepaalt dat de lidstaten dienen te waarborgen dat het privéleven van de jeugdige tijdens alle stadia van het proces volledig worden geëerbiedigd.  Het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte dient daarom te prevaleren boven het belang van openbaarheid van de zitting.
  • De jeugdige cliënt is een zeer kwetsbare jongeman, die erg gevoelig zal zijn voor alle ophef en commotie rondom deze zaak. Het gevaar bestaat dat hij zal dichtklappen, en niets op zitting wil of kan zeggen.
  • De reclassering en/of andere deskundigen maken zich ernstig zorgen over zijn psychosociale situatie.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden