Verzoek uitstel zitting wegens ziekte zonder doktersverklaring

Ook bij het ontbreken van een doktersverklaring mag een verzoek om de zitting uit te stellen niet zonder meer worden afgewezen. De Hoge Raad gebruikt twee motiveringen om dit uitgangspunt aan te geven:

  1. De enkele omstandigheid dat de verdachte geen doktersverklaring heeft overgelegd kan de afwijzing van het verzoek tot uitstel niet kan dragen
  2. De afwijzing van het verzoek tot uitstel niet kon steunen op het ontbreken van een medische verklaring, nu niet was onderzocht of het overleggen van een dergelijke verklaring in redelijkheid kon worden verlangd.
  • In HR, 7 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO0083, overwoog de Hoge Raad dat de enkele omstandigheid dat de verdachte geen doktersverklaring heeft overgelegd de afwijzing van het verzoek tot uitstel niet kan dragen. De verdachte had telefonisch laten weten niet op zitting te kunnen verschijnen omdat hij hoge koorts had.
  • In HR 21 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH5171 en HR 21 april 2009, BH5174 kon het oordeel van het Hof dat het verzoek diende te worden afgewezen op grond van de enkele omstandigheid dat de verdachte op dat moment geen medische verklaring had overlegd, zonder dat was onderzocht of het overleggen van zo’n verklaring dan wel van andere gegevens in redelijkheid van de verdachte verlangd had kunnen worden, de afwijzing van het verzoek niet dragen in aanmerking genomen dat de raadsman ter terechtzitting is verschenen om namens de verdachte om aanhouding te verzoeken en hij aan het verzoek tot aanhouding ten grondslag heeft gelegd dat hij diezelfde ochtend door verdachtes broer was gebeld met de mededeling dat de verdachte wegens ziekte niet kon verschijnen. (zie ook HR 7 april 2009, BH0566 en HR 12 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1236 )

Verzoek tot uitstel door raadsman zonder doktersverklaring

In HR 12 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1236 heeft de raadsman zijn verzoek tot uitstel van de zitting goed onderbouwd. Daarom citeren wij het door de raadsman gedane verzoek uit het proces-verbaal:

“Ik wil het aanhoudingsverzoek van mijn cliënt graag toelichten. Ik ben mij ervan bewust dat er geen doktersverklaring is. Ik heb mijn cliënt vanochtend gemaild. Ik heb hem ook verzocht om een doktersverklaring. Het verzoek kwam bij mij ook zeer onverwacht. Ik heb het aanhoudingsverzoek meteen doorgestuurd naar de griffier en de advocaat-generaal. Ik heb mijn cliënt geprobeerd te bellen. Ik heb hem niet gesproken. Mijn cliënt heeft mij wel een sms-bericht gestuurd. Hij heeft mij verteld dat hij doodziek is en dat hij niet kan lopen.
Ik weet niet of u mijn cliënt wel eens heeft gezien. Hij is heel zwaar en kortademig. Ik denk dat er sprake is van een overmachtsituatie. Ik wijs u ook nog op de relevante jurisprudentie. Als de gegevens in redelijkheid niet verschaft kunnen worden, is dat wel een reden om aan te houden. Mijn cliënt wil graag aanwezig zijn. Ik heb de zaak inhoudelijk voorbereid. Mijn cliënt wil een inhoudelijk verweer voeren. Hij wil dat met stukken onderbouwen. Dat heeft hij aan mij laten weten. Zonder dat kan ik de verdediging niet voeren.
Mijn cliënt wil terecht gebruik maken van zijn aanwezigheidsrecht. Ik wijs nog op twee arresten van de Hoge Raad (LJN BH0566 en LJN BH5171). Ik verzoek om aanhouding van de behandeling.”

Beoordelingskader verzoek tot uitstel zitting zonder doktersverklaring

Het hof moet bij een aanhoudingsverzoek zonder doktersverklaring steeds beoordelen of in redelijkheid van de verdachte verlangd had kunnen worden dat hij nog voor de zitting een doktersverklaring zou overleggen. Dit geldt zeker voor aanhoudingsverzoeken die kort voor de zitting worden gedaan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden