Beroep in cassatie bij de Hoge Raad

Het beroep in cassatie vindt plaats bij de Hoge Raad. De mogelijkheden om de uitspraak van het gerechtshof in cassatie aan te vechten zijn echter beperkt;

  • Kleine onvolkomenheden in het arrest van het hof zullen daarbij geen grond opleveren voor cassatie.
  • De keuze en waardering van de feiten en omstandigheden die door de rechter in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de opgelegde straf is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en behoeft geen motivering.(Vgl. HR 21 november 2006, LJN AY7805 en HR 14 maart 2006, LJN AU9353)
  • Het hof is niet gebonden aan de door de rechter in eerste aanleg opgelegde straf.(HR 27 maart 2001, LJN ZD2498, NJ 2001, 297)
  • Voorts kan in cassatie niet worden onderzocht of de juiste straf is opgelegd en evenmin of de straf beantwoordt aan alle daarvoor in aanmerking komende factoren.(Van Dorst, Cassatie in strafzaken, 6e, p. 263 en HR 18 maart 1986, NJ 1986, 719 rov. 9.2)
  • Alleen wanneer de strafoplegging op zichzelf onbegrijpelijk is of verbazing wekt en daardoor onbegrijpelijk is, is er voor de cassatierechter reden voor ingrijpen.(Van Dorst, a.w. p. 264-266, Corstens, handboek, 6e, p. 741-742. Zie voorts HR 17 oktober 2006, LJN AY0190, NJ 2006, 578 en HR 2 juni 2009, LJN BH8313, NJ 2009, 283)

In cassatie gaat het dus niet meer om de feiten. U kunt dus niet nieuwe feiten aandragen of met getuigen komen. In cassatie moet de Hoge Raad het doen met de feiten zoals die door het hof zijn vastgesteld. De beoordeling in cassatie blijft beperkt tot de vraag of het hof alle procedureregels in acht heeft genomen, en of het ook overigens het recht op een juiste manier heeft toegepast.
Tegenwoordig vindt er zelfs nog een extra toets aan de poort plaats. In art. 80a RO is bepaald dat het beroep in cassatie niet-ontvankelijk kan worden verklaard op de grond dat de betrokkene klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep.
Het is belangrijk dat u dit weet, want dit is van belang voor de beoordeling van de mogelijkheden om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden