In beginsel geen schadevergoeding bij bedreiging

Geplaatst op: 29 januari 2020

In beginsel kan een benadeelde partij geen schadevergoeding vorderen bij een veroordeling van de verdachte voor bedreiging. Dit volgt uit meerdere uitspraken. Ook als de benadeelde partij zich bedreigd en angstig heeft gevoeld, brengt dit niet met zich mee dat sprake is van aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek. Daarvoor is immers nodig dat sprake is van geestelijk letsel, dan wel van een zeer ernstige inbreuk op de integriteit van zijn persoon. Bij een vordering tot schadevergoeding wegens bedreiging moet dat dan leiden tot niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij.

Lees meer >


Vordering schadevergoeding politie als benadeelde partij

Geplaatst op: 19 februari 2017

Een vordering van de politie als benadeelde partij is mogelijk indien de aangifte zou zijn gedaan met geen ander doel dan de politie te schaden en aangever wist of moest begrijpen dat de aangifte de politie zou nopen of bewegen tot nodeloze opsporingshandeling (vgl. HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2835, NJ 2003/54). Indien de politie in het strafproces als benadeelde partij schadevergoeding vordert wegens nodeloos gemaakte kosten, rust op haar de plicht feiten en omstandigheden te stellen op grond waarvan kan worden geoordeeld dat aan deze vereisten is voldaan. Bij betwisting rust op de politie ook, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv, de last bewijs van die feiten en omstandigheden bij te brengen (HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2017:221).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden