Verweer passagier dat hij lag te slapen tijdens diefstal ongeloofwaardig

Geplaatst op: 10 november 2018

Het verweer van een passagier dat die lag te slapen ten tijde van de diefstal is ongeloofwaardig, waar het gaat om diefstal van zware pallets, hetgeen met lawaai gepaard gaat (HR 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:415)

Lees meer >


Verkeerde persoon aangepakt; toch medeplegen opzet

Geplaatst op: 10 november 2018

Feitelijke dwaling mededaders bij uitvoering opdracht verdachte, error in persona. Opzet verdachte gericht op toetakelen van andere persoon dan beoogd slachtoffer? Daar gaat het om in HR 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:895 om. Door A was opdracht gegeven in iemand te mishandelen, maar uiteindelijk werd een ander mishandeld.
Hof heeft uit de door hem vastgestelde f&o afgeleid dat verdachte (voorwaardelijk) opzet had op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een persoon die later A bleek te zijn. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. Dat verdachte met zijn mededaders had afgesproken dat zij B kapot zouden slaan, doet hieraan niet af. Volgt verwerping.

Lees meer >


Medeplegen moord; bij zich dragen wapens

Geplaatst op: 22 augustus 2018

Voor bewezenverklaring van voorbedachte raad (en dus van moord) moet komen vast te staan dat [verdachte] zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en dat hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. [verdachte] moet de gelegenheid hebben gehad over de betekenis en de gevolgen van de voorgenomen daad na te denken en zich daarvan rekenschap te geven.

In Hoge Raad van 4 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:581, NJ 2017/581 zijn de criteria weergegeven voor de invulling van de voorbedachte rade, in het kader van een ontvoering, waarbij wapens zijn gebruikt. Hierin is het volgende overwogen:

Lees meer >


Medeplegen kan ook op zwijgrecht worden gebaseerd!

Geplaatst op: 26 januari 2017

In een geval als het onderhavige kan met betrekking tot de toedracht van de diefstal wel worden vastgesteld dat deze door “verenigde personen” is begaan, maar kan niet direct worden vastgesteld door wie precies. Indien in een dergelijk geval de verdachte zelf kort na de diefstal wordt aangetroffen in omstandigheden die op betrokkenheid bij het strafbare feit duiden, kan sprake zijn van een situatie waarin het uitblijven van een aannemelijke verklaring van de verdachte van belang is voor de beantwoording van de vraag of het tenlastegelegde medeplegen kan worden bewezen (HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1323).

Lees meer >


Zelf geen geweld gebruikt, wel steeds terug gekomen is onvoldoende voor medeplegen

Geplaatst op: 25 januari 2017

Het enkele verwijt dat de verdachte zich niet heeft gedistantieerd en steeds terug is gekomen naar de vechtpartij, is onvoldoende voor medeplegen (HR 8 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:382).

Lees meer >


Brengen en ophalen bij overval is onvoldoende voor medeplegen

Geplaatst op: 27 oktober 2016

De omstandigheden dat de verdachte de twee medeverdachten, die als passagier in de door hem bestuurde auto zaten, naar de plaats delict heeft gebracht, met draaiende motor in de auto is blijven wachten nadat de medeverdachten de auto daar hadden verlaten, de bestuurder van een andere auto, die vóór hem wilde parkeren, heeft gemaand weg te gaan, de beide achterportieren van de auto heeft opengehouden en een vrije vluchtweg heeft willen creëren voor de medeverdachten zijn onvoldoende om medeplegen aan te nemen.
Het gaat hier om gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht en leveren geen nauwe en bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering “voorafgaand aan” en “na afloop van” de beroving op. Dat is de conclusie van de Hoge Raad in zijn arrest van 14 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:928.

Lees meer >


Onvoldoende bewijs medeplegen nu verdachte niets wist van wapen medeverdachte

Geplaatst op: 08 juni 2016

In de uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, van 3 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2116 ging het om de vraag of de zoon als medepleger kon worden aangemerkt van de schietpartij waarvoor zijn vader verantwoordelijk was. Beiden hadden de confrontatie opgezocht en de verdachte had ook een mes bij zich. Toch is dit onvoldoende om te komen tot een medeplegen van het schieten nu niet kan worden vastgesteld dat de verdachte bekend was met het wapen van de medeverdachte.

Lees meer >


Wegrennen levert geen bewijs voor medeplegen op

Geplaatst op: 06 juni 2016

Wanneer je samen wegrent nadat een strafbaar feit is gepleegd, levert dit nog geen bewijs op voor het medeplegen van dat feit. Er lag nog best veel aan bewijs, maar toch vond de rechtbank dit onvoldoende voor medeplegen. Het ging om een straatroof; het stelen van een tasje:

  • De aangeefster zag twee jongens in haar richting ziet lopen.
  • Eén van de jongens probeert vervolgens aan haar tas te trekken.
  • De medeverdachte heeft verklaard dat hij en de verdachte van te voren een plan hadden gemaakt om iemand te beroven, dat zij naar de vrouw zijn gegaan en dat ze na afloop samen zijn weggerend. Ook waren er afspraken gemaakt over de verdeling van de buit.
  • De verdachte heeft erkend dat hij samen met zijn neef, nadat deze aan de tas probeerde te trekken, is weggerend. Hij heeft zich in ieder geval niet gedistantieerd van het feit.

Lees meer >


Aanwezig zijn en in vluchtauto zitten onvoldoende voor medeplegen

Geplaatst op: 15 mei 2016

Op basis van voornoemde feiten en omstandigheden kan worden vastgesteld dat op 12 oktober 2015 te Bussum een poging inbraak (poging snelkraak) heeft plaatsgevonden en dat verdachte daarbij aanwezig was. Ten aanzien van verdachtes rol daarbij kan uit de bewijsvoering niet meer worden afgeleid dan dat hij bij de poging tot inbraak aanwezig is geweest en dat hij samen met de medeverdachten in één van de vluchtauto’s heeft gezeten en naar Huizen is gereden, waar hij vervolgens is aangehouden. Dit is onvoldoende om te kunnen komen tot het bewijs van het medeplegen van deze poging snelkraak, zoals ten laste is gelegd. Voor een bewezenverklaring van medeplegen is immers vereist dat komt vast te staan dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking, zo blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 2 december 2014 (ECLI: HR 2014:3474). De kwalificatie medeplegen is slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde -intellectuele en/of materiële- bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Bij de vorming van zijn oordeel over de vraag of sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip, waarbij aan het zich niet distantiëren op zichzelf geen grote betekenis toekomt, zo blijkt uit de overwegingen van de Hoge Raad.

Lees meer >


Hulp bij vluchten door met vluchtauto klaar te staan

Geplaatst op: 24 januari 2016

Het verlenen van hulp bij vluchten is vaak een omstandigheid die niet als medeplegen kan worden aangemerkt. Er is dan namelijk geen intensieve samenwerking. Wel is er sprake van medeplichtigheid.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden