Instellen hoger beroep via email.

De ter griffie van de rechtbank uitgeprinte tekst van het e-mailbericht, inhoudende het verlenen van een bijzondere volmacht aan de griffie-medewerker van de rechtbank Rotterdam tot het instellen van hoger beroep in de onderhavige zaak, voldoet aan de eisen die artikel 450 van het Wetboek van Strafvordering stelt aan de daar bedoelde bijzondere schriftelijke volmacht aan de griffiemedewerker. Het hof stelt de onderhavige situatie waarin de ter griffie uitgeprinte tekst van het emailbericht zelf voldoet aan de in HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009: BJ7810, NJ 2010/102 geformuleerde eisen gelijk aan de situatie waarin de tekst van een ter griffie uitgeprinte en als bijlage bij een emailbericht gevoegde brief voldoet aan die eisen (ECLI:HR:2016:2654). Voorts wordt het aan de volmacht klevende verzuim met betrekking tot het ontbreken van de ondertekening door de raadsman voor gedekt gehouden (ECLI:NL:2016:2655).
vlg. Gerechtshof Den Haag, 22 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4125

Bijlage bij een e-mail gevoegd bericht is toelaatbaar mits uitgeprinte versie voldoet aan de eisen van de volmacht

HR 22 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2654
Instellen beroep in cassatie door middel van (een volmacht in een bijlage bij) een e-mail. Art. 450 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BJ7810 omtrent de wijze van het instellen van het cassatieberoep. Een (kaal) e-mail bericht is niet aan te merken als een schriftelijke volmacht, ELCI:NL:HR:2015:3253. Maar: een, als bijlage bij een e-mail gevoegde, brief moet als een schriftelijke volmacht worden aangemerkt als deze voldoet aan de in ECLI:NL:HR:2009:BJ7810 gestelde eisen aan een dergelijke volmacht en deze e-mail met bijlage is verzonden naar een e-mail adres dat door het gerecht is aangewezen voor communicatie met de griffiemedewerkers inzake de aanwending van rechtsmiddelen in strafzaken. Indien een gerecht de mogelijkheid openstelt om d.m.v. een e-mail een rechtsmiddel te kunnen aanwenden, verdient het aanbeveling dat de medewerker van de griffie een uitdraai maakt van het e-mailbericht met vermelding van dag en uur van ontvangst alsmede van de bijlage bij dat e-mailbericht en dat hecht aan de akte instellen rechtsmiddel. Indien een gerecht die mogelijkheid niet wil bieden, kan dat voor het gerecht aanleiding zijn om de mogelijkheid van communicatie per e-mail met de griffiemedewerkers inzake de aanwending van rechtsmiddelen in strafzaken niet (langer) open te stellen. Opmerking verdient nog dat de Wet digitale processtukken Sv (Stb. 2016,90) zal voorzien in de mogelijkheid om een volmacht over te dragen m.b.v. een “elektronische voorziening” en dat art. 450 Sv zal worden aangepast. Het gerecht i.c. kent of kende de mogelijkheid om per e-mail te communiceren met griffiemedewerkers inzake de aanwending van rechtsmiddelen in strafzaken en de volmacht voldoet aan de eisen. I.c. heeft de griffiemedewerker verzuimd om dag en uur van ontvangst aan te tekenen, waarin de HR aanleiding vindt het beroep ontvankelijk te achten. De HR stelt de AG in de gelegenheid om alsnog inhoudelijk op de middelen in te gaan en houdt iedere verdere beslissing aan.

 

 

 

< Terug naar Hoger beroep
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden