Verontschuldigbare termijnoverschrijding instellen hoger beroep

Geplaatst op: 16 februari 2024

Wanneer is er sprake van verontschuldigbare termijnoverschrijding bij het instellen van hoger beroep? In het algemeen wordt strikt de hand gehouden aan termijnen voor het instellen van rechtsmiddelen (HR 4 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:231, NJ 2014/108.). In uitzonderingsgevallen wordt evenwel aanvaard dat de termijnoverschrijding verontschuldigbaar is:

  1. Het eerste uitzonderingsgeval betreft het geval waarin voor het verstrijken van de beroepstermijn onjuiste ambtelijke informatie is verstrekt waardoor bij de verdachte de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat de beroepstermijn pas op een later moment aanvangt of verstrijkt. (Vgl. HR 8 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1553)
  2. Het tweede geval betreft situaties waarin de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst en hem (bijvoorbeeld) geen schriftelijke vertaling van de verstekmededeling in een voor hem begrijpelijke taal is verstrekt. (Vgl. HR 8 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1534.
  3. Het derde geval betreft situaties waarin het geestelijk en/of lichamelijk functioneren van de verdachte ertoe heeft geleid dat niet tijdig hoger beroep is ingesteld.

Lees meer >


Recht op vertaling processtukken strafzaak

Geplaatst op: 02 augustus 2021

Als niet Nederlands sprekende verdachte hebt u recht op een vertaling van de dagvaarding en andere processtukken. Als dat niet gebeurt, kan het zijn dat u alsnog ontvankelijk wordt verklaard in een te laat ingesteld hoger beroep vanwege verschoonbare termijnoverschrijding. Dit volgt o.a. uit ECLI:NL:HR:2021:927

Lees meer >


Beperkt hoger beroep bij TUL niet toegestaan

Geplaatst op: 29 mei 2019

De advocaat van de verdachte had het hoger beroep beperkt door op de appelakte aan te geven dat het hoger beroep niet was gericht tegen de afwijzing van de vordering tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf. Een dergelijke beperking van het hoger beroep is echter niet toegestaan. De verdachte werd niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep (ECLI:NL:GHSGR:2003:AM2579).

Lees meer >


Termijn hoger beroep na veroordeling bij verstek na aanhouding voor bepaalde termijn

Geplaatst op: 07 december 2018

De termijn voor het instellen van hoger beroep na een veroordeling bij verstek na aanhouding van de zitting voor bepaalde termijn vangt aan na de datum van de uitspraak, ook wanneer de verdachte geen oproeping heeft ontvangen voor de nieuwe zitting. Dit volgt uit HR 20 april 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AO3444:
Verdachte niet-ontvankelijk in te laat ingesteld appèl. Het hof heeft vastgesteld dat
a) verdachte bekend was met de eerste terechtzitting van de politierechter,
b) op die terechtzitting het onderzoek voor bepaalde tijd is geschorst,
c) de politierechter op de nadere terechtzitting uitspraak heeft gedaan, en
d) verdachte ruim vier maanden later appèl heeft ingesteld tegen dat vonnis. Op grond van deze vaststellingen en gelet op art. 408.1.c Sv heeft het hof terecht geoordeeld dat het appèl te laat is ingesteld.

Lees meer >


Alleen kennisneming parketnummer is onvoldoende voor ingaan termijn hoger beroep

Geplaatst op: 21 september 2018

Het hof heeft geoordeeld dat de enkele vermelding van het parketnummer op de mededeling uitspraak voldoende is voor de aanwezigheid van een omstandigheid als bedoeld in art. 408 lid 2 Sv. De Hoge Raad vond dat niet en casseerde (Hoge Raad, 22 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:746).

Lees meer >


Instellen hoger beroep via email.

Geplaatst op: 25 januari 2017

De ter griffie van de rechtbank uitgeprinte tekst van het e-mailbericht, inhoudende het verlenen van een bijzondere volmacht aan de griffie-medewerker van de rechtbank Rotterdam tot het instellen van hoger beroep in de onderhavige zaak, voldoet aan de eisen die artikel 450 van het Wetboek van Strafvordering stelt aan de daar bedoelde bijzondere schriftelijke volmacht aan de griffiemedewerker. Het hof stelt de onderhavige situatie waarin de ter griffie uitgeprinte tekst van het emailbericht zelf voldoet aan de in HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009: BJ7810, NJ 2010/102 geformuleerde eisen gelijk aan de situatie waarin de tekst van een ter griffie uitgeprinte en als bijlage bij een emailbericht gevoegde brief voldoet aan die eisen (ECLI:HR:2016:2654). Voorts wordt het aan de volmacht klevende verzuim met betrekking tot het ontbreken van de ondertekening door de raadsman voor gedekt gehouden (ECLI:NL:2016:2655).
vlg. Gerechtshof Den Haag, 22 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4125

Lees meer >


Termijnoverschrijding hoger beroep door toezegging rechter later twee zaken gelijktijdig te behandelen

Geplaatst op: 02 oktober 2016

In de onderhavige zaak meent de Hoge Raad echter kennelijk dat het beginsel van rechtszekerheid dient te wijken voor de verontschuldigbaarheid van de termijnoverschrijding. De Hoge Raad meent in dit arrest dat de omstandigheid dat de rechter in eerste aanleg had toegezegd twee zaken op een later tijdstip tegelijk te zullen behandelen voldoende aannemelijk maakt dat sprake is van bijzondere, de verdachte niet toe te rekenen, omstandigheden. Dit maakt naar het oordeel van de Hoge Raad de termijnoverschrijding verontschuldigbaar. Niet blijkt dat de verdachte eerder op de hoogte is geweest van zijn veroordeling (HR 22 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2780).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden