Extra motiveringsplicht bij horen politieagent als getuige

De Hoge Raad benadrukt dat een verzoek tot het oproepen en horen van getuigen dient te worden gemotiveerd op een zodanige wijze dat de rechter de relevantie van het verzoek kan beoordelen en het recht op een eerlijk proces kan betrekken
bij de beoordeling van het verzoek (ECLI:NL:HR:2017:1219). Zo zal de advocaat ten minste moeten aangegeven waarom het horen van de getuige van belang is voor enige in de strafzaak uit hoofde van de artikelen 348 en 350 Sv te nemen beslissing. De noodzaak om de relevantie van het horen aan te geven, geldt zowel ten aanzien van getuigen die al in het vooronderzoek zijn gehoord, als voor getuigen die nog geen verklaring hebben afgelegd. Heeft de getuige reeds een verklaring afgelegd, dan zal door de verdediging gemotiveerd
moeten worden waarin, gegeven de voeging van de reeds afgelegde verklaring bij de processtukken – in deze in de vorm van een op ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal – de relevantie van het horen van de getuige is gelegen.

Daarbij in overweging genomen dat de wetgever – gelet op art. 344 lid 2 Sv – een bijzonder vertrouwen heeft gesteld in de betrouwbaarheid van een proces-verbaal van een opsporingsambtenaar, dient een verzoek tot het horen van een opsporingsambtenaar dan ook behoorlijk te worden gemotiveerd (ECLI:NL:HR:2004:AL8446).

< Terug naar Oproepen getuigen en oerige onderzoekswensen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden