Kopie processtukken in schriftelijke vorm

Het is de bedoeling dat processtukken digitaal aan de advocaat worden verstrekt indien hij daarom verzoekt. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam, 2 november 2015, NbSr 2015, 259. De advocaat had een klaagschrift onthouding processtukken ingediend omdat hij hem alleen een CD-rom was verstrekt met daarop het digitale dossier. De advocaat verzocht om het volledige zaaksdossier op papier te verstrekken, maar dat weigerde de officier van justitie.

Papieren processtukken naast digitale stukken

De rechter-commissaris wijst in zijn beschikking op de volgende passage uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wet digitale processtukken in strafvordering (34 090, nr. 3):

“Niet uitgesloten is dat een verdachte of diens raadsman de voorkeur geeft aan verstrekking van afschriften van processtukken in papieren vorm. Een redelijke wetsuitleg brengt met zich mee dat, in de gevallen waarin de verdachte of diens raadsman op grond van de artikelen 32 of 51 Sv. verzoekt om verstrekken van afschriften in papieren vorm, een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd.”

Vervolgens oordeelt de rechter-commissaris:

“Onmiskenbaar is er in de strafrechtspleging een vergaande digitalisering in gang gezet. Ook het wetsvoorstel van de Wet digitale processtukken in strafvordering gaat niet uit van een vervanging maar nevenschikking van papieren en digitale processtukken (..). Uit de Memorie van Toelicghting blijkt dat de wetgever meent dat een redelijke wetsuitleg meebrengt dat ook in de toekomstige gedigitaliseerde situatie een verzoek om papieren stukken moet worden gehonoreerd.
Dat wil niet zeggen dat aan een dergelijk verzoek geen eisen moeten worden gesteld. In elk geval mag van de verdediging enige redelijke motivering worden verlangd.”

Motivering verzoek advocaat

Met betrekking tot de motivering van het verzoek van de advocaat, oordeelt de rechter-commissaris:

“Hij heef t toegelicht dat zijn werkwijze in de voorbereiding – wat daarvan gelet op de onstuitbare naderende digitalisering ook zij – nu eenmaal is gebaseerd op de verwerking van papieren kopieen. Daarbij merkt de rechter-commissaris op dat het niet redelijk is om de administratieve last op de schouders van de raadsman te leggen. “De conclusie is dat de raadsman een papieren kopie van het zaakdossier Lion Star/Kenniswerkers moet worden verstrekt.”

< Terug naar Processtukken
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden