Worden de (proces)stukken in het strafproces voor de verdachte toegankelijker?

Geplaatst op: 16 juni 2016

“Onderzoek naar de Wet ‘herziening regels processtukken in strafzaken’ in verhouding tot artikel 6 lid 3 sub b EVRM ”

In dit onderzoek zal het verdedigingsbelang als uitgangspunt worden genomen en afgezet worden tegen de andere belangen. Hiertoe is de volgende probleemstelling geformuleerd: “Zijn de aanpassingen van het Wetboek van Strafvordering ingevolge de “Wet herziening regels processtukken strafzaken”, waarbij de rechtspositie van de verdachte bij de samenstelling en de toegankelijkheid van de processtukken worden gewijzigd, in overeenstemming met de minimumeisen van het recht op informatie zoals vastgelegd in artikel 6 lid 3 sub b EVRM en de daarop van toepassing zijnde Straatburgse jurisprudentie?”

Lees meer >


De rechterlijke toetsing ter zake van het permanent niet-voegen van relevante stukken in het dossier

Geplaatst op: 15 juni 2016

In deze bijdrage staat de auteur eerst stil bij de regeling van het niet-voegen van (wel relevante) pro-cesstukken, met bijzondere aandacht voor de rol van de rechter-commissaris (paragraaf 2). Vervolgens worden de toetsingsmogelijkheden en -verplichtingen van de zittingsrechter ter zake van deze categorie processtukken besproken (paragraaf 3). Omdat bij die bespreking enkele knelpunten naar voren zullen komen,wordt  tot slot in gegaan op een mogelijke oplossingsrichting voor de geconstateerde problemen (paragraaf 4).

Lees meer >


Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken

Geplaatst op: 15 juni 2016

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de wettelijke voorzieningen betreffende de verbaliseringsplicht en de processtukken af te stemmen op de geschetste ontwikkelingen in het strafprocesrecht. Daarbij wordt aangesloten op het programma Versterking Opsporing en Vervolging dat in den brede de kwaliteit van het opsporingsonderzoek wil verhogen. Kort gezegd gaat het om:

  • een precisering van de verbaliseringsplicht;
  • een versterking van de rechtspositie van de verdachte bij de samenstelling van de processtukken;
  • een wettelijke verankering van de verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de samenstelling van het procesdossier tijdens het opsporingsonderzoek;
  • een omschrijving in de wet van het begrip processtukken en;
  • de introductie van de bevoegdheid om bepaalde informatie buiten de processtukken te laten en de verstrekking van afschriften te beperken, indien gewichtige belangen daartoe nopen.

Lees meer >


Bevel overleggen CIE-journaals

Geplaatst op: 15 juni 2016

In een tussenarrest van het gerechtshof Arnhem van 16 mei 2007 gaf het openbaar ministerie het bevel geschoonde CIE-journaals door tussenkomst van de raadsheer-commissaris over te leggen (Gerechtshof Arnhem 16 mei 2007, LJN BA7274), terwijl de Rechtbank Amsterdam de officier van justitie opdroeg – het betrof hier overigens nog niet gevoegde processtukken terwijl het onderzoek ter terechtzitting reeds was aangevangen – de raadkamer inzage te geven in stukken die nog ontbraken in het strafdossier (Rechtbank Amsterdam 9 mei 2007, LJN BA5058).

Lees meer >


Recht op kennisneming processtukken voor verdachten zelf

Geplaatst op: 15 juni 2016

Indien een verdachte zijn verdediging zelf wil voeren, kan inzage in de processtukken niet beperkt worden tot alleen de raadsman (EHRM 19 december 1989, Series A 168, Kamasinski tegen Oostenrijk). Ook op verzoek van een verdachte zelf dient het OM dus inzage in de processtukken te verstrekken.

Lees meer >


Strijd om stukken: de Wet processtukken

Geplaatst op: 12 juni 2016

Op 1 januari 2013 is de Wet processtukken in strafzaken in werking getreden. Deze blinkt niet uit in helderheid. Ze borduurt voort op de Dev Sol-jurisprudentie van de Hoge Raad, maar toch ook weer niet. De regeling lijkt te worden uitgebreid, maar tegelijkertijd worden beperkingen ingevoerd die verder gaan dan tot nu toe op grond van de jurisprudentie mogelijk was. De wetgever stelt dat door de Wet de mogelijkheden van de verdachte om invloed uit te oefenen op de samenstelling van het procesdossier aanmerkelijk worden verbeterd, maar er worden toch heel wat barrières opgeworpen. Vanwege het beginsel van interne openbaarheid wordt de voorkeur gegeven aan de rechter-commissaris boven de raadkamer, maar op essentiële onderdelen wordt niet voorzien in de mogelijkheid dat de verdachte (verdediging) weerwoord biedt tegen hetgeen de officier van justitie te berde brengt. Vanuit het EVRM bezien is dat niet comfortabel.

Lees meer >


Kopie processtukken in schriftelijke vorm

Geplaatst op: 17 februari 2016

Het is de bedoeling dat processtukken digitaal aan de advocaat worden verstrekt indien hij daarom verzoekt. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam, 2 november 2015, NbSr 2015, 259. De advocaat had een klaagschrift onthouding processtukken ingediend omdat hij hem alleen een CD-rom was verstrekt met daarop het digitale dossier. De advocaat verzocht om het volledige zaaksdossier op papier te verstrekken, maar dat weigerde de officier van justitie.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden