Mogelijkheden advocaat om getuige voor verhoor te spreken

Een advocaat moet vrij zijn om een getuige voor een verhoor uit te nodigen op kantoor en hem te spreken zodat de advocaat op voorhand al weet wat de getuige zou kunnen verklaren. De advocaat mag alleen niet de getuige beïnvloeden in hetgeen hij zou kunnen verklaren.

Regel 28 Statuut voor de raadsman in strafzaken

Het strafprocesrecht mag geen belemmering vormen voor contacten tussen een raadsman en een ieder over een afgelegde of af te leggen verklaring. De raadsman kan dat contact leggen in het belang van de verdachte en met instemming van de verdachte, mits hij zich ervan onthoudt in de contacten met potentiele getuige diens verklaringsvrijheid in het gedrang te brengen of deze op onoorbare wijze te beïnvloeden. Indien aan een verdachte beperkingen zijn opgelegd, mogen die er niet toe leiden dat een effectieve verdediging onmogelijk wordt gemaakt.

Zie ook:

Vrijspraak voor beïnvloeding verklaringsvrijheid aan getuige ivm onbetrouwbaarheid getuigenverklaring

Gerechtshof Amsterdam, 6 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1271
Het hof stelt voorop dat artikel 285a Sr niet vereist dat de getuige die wordt benaderd daadwerkelijk in zijn verklaringsvrijheid is belemmerd. Uit de tekst van voornoemd wetsartikel en de wetsgeschiedenis volgt dat voor een bewezenverklaring voldoende is dat komt vast te staan dat de uiting kennelijk was bedoeld om de vrijheid van de betrokken persoon om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden en dat niet is vereist dat die bedoeling ook daadwerkelijk dat effect heeft gehad. Aldus is de strekking van deze bepaling ruim.
Anderzijds dient er voor te worden gewaakt dat ieder zaaksgebonden contact met een persoon die als getuige is of zal worden opgeroepen voor het afleggen van een verklaring ten overstaan van een rechter (of ambtenaar) binnen de werkingssfeer van deze bepaling wordt gebracht. Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen dat het in het kader van een goede beroepsvervulling met name voor advocaten niet ongebruikelijk – en soms zelfs aangewezen – is, zich nader te doen informeren omtrent hetgeen waarover een getuige zal kunnen verklaren, indien deze als zodanig zal worden opgeroepen. Immers, zodanige informatie kan van belang zijn bij een in het kader van de verdediging te nemen beslissing om een persoon al dan niet als getuige op te roepen of van een reeds opgeroepen getuige af te zien.
Ervan uitgaande dat in beginsel iedere vorm van (zaaksgebonden) contact een zekere beïnvloeding inhoudt, dient derhalve in concrete gevallen aan de hand van de feiten en omstandigheden te worden vastgesteld of sprake is van een uiting die kennelijk bedoeld is om de verklaringsvrijheid van de getuige te beïnvloeden. Daarvan zal in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake kunnen zijn ingeval gebruik wordt gemaakt van (dwang)middelen als intimidatie, het in het vooruitzicht stellen van een positief gevolg zoals een beloning, of het inwerken op het gemoed, bijvoorbeeld door een beroep te doen op gevoelens van loyaliteit of medelijden. Vrijspraak volht ivm onbetrouwbaarheid getuigenverklaring.

< Terug naar Oproepen getuigen en oerige onderzoekswensen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden