Verduistering – advocaat nodig?

Verduistering is een vermogensdelict. Verduistering kent een zelfde wettelijke gevangenisstraf als eenvoudige diefstal, waaruit kan worden afgeleid dat het qua aard en ernst van het feit hiermee te vergelijken is.  Gelet op de ernst van het feit, maar met name ook omdat u een strafblad kunt krijgen bij een veroordeling wegens verduistering (ook bij een strafbeschikking!), met consequenties voor uw VOG, is het zeker aan te raden om uw zaak eerst voor te leggen aan een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan voor het het dossier opvragen en u adviseren over uw mogelijkheden om verweer te voeren tegen de beschuldiging van verduistering. 

Verduistering in de wet

Verduistering is strafbaar gesteld in artikel 321 Sr. In dit artikel is verduistering als volgt omschreven:

Artikel 321 Sr - verduistering
Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toe-eigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Verduistering uitgelegd

Bij verduistering gaat het erom dat u een goed, dat aan een ander toebehoort, en dat anders dan door een misdrijf is verkregen, wederrechtelijk in uw bezit hebt. Het goed mag dus niet door u zijn gestolen, want dan levert het diefstal op en u mag ook niet als heler aangemerkt kunnen worden. Verduistering is in zoverre een restcategorie voor de vervolging van vermogensdelicten. Vindt u iets op straat dat nog van enige waarde is, dan mag u dat niet zomaar houden, maar dan bent u verplicht om het naar de politie of uw gemeente te brengen en/of het nodige te doen om de eigenaar te achterhalen. Houdt u het goed zelf in uw bezit, dan maakt u zich (mogelijk) schuldig aan verduistering.

Voorbeeld verduistering

Verduistering doet zich bijvoorbeeld voor in de situatie dat u op straat een portemonnee vindt. Deze portemonnee wordt door u op straat gevonden. Dus dan is het geen diefstal of heling of een ander misdrijf. Wel is het duidelijk dat de portemonnee aan een ander toebehoort. Wanneer u de portemonnee dan toch pakt en deze in uw bezit houdt, maakt u zich schuldig aan verduistering van de portemonnee.

En zo zijn er nog vele voorbeelden te geven van situaties waarbij sprake is van verduistering.Toch levert niet iedere situatie dat u iets van een ander - zonder toestemming - bij u hebt verduistering op. De wet eist namelijk dat u het goed zich wederrechtelijke hebt toegeëigend. Wanneer u bijvoorbeeld op straat een fiets vindt, en u deze naar de politie wil brengen, is dat wel toegestaan. U doet er echter in die situatie wel verstandig aan om eerst de politie te bellen.

 

Straffen voor verduistering

Op verduistering is een maximum gevangenisstraf van 3 jaar gesteld. Dat is dus een lagere straf dan bij bijvoorbeeld diefstal. Over het algemeen wordt verduistering ook minder zwaar gestraft. De precieze straf is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de waarde van het verduisterde goed, en uw persoonlijke omstandigheden.

De straffen zijn vergelijkbaar met die van schuldheling:

Waarde tot €    120,00.......................................20 uur werkstraf
Waarde tot € 1.200,00.......................................60 uur werkstraf
Waarde tot € 5.000,00.....................................100 uur werkstraf

Wanneer de verduistering samen met een ander is gepleegd geldt een verhoging van 1/3. Bij eenmalige recidive geldt een verhoging van 50%. Bij meermalen recidive voor verduistering of soortgelijke zaken geldt een verhoging met 100%.

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Bij verduistering zal het met name gaan om de vraag wat de bedoelingen waren van de verdachte die het goed bij zij zich droeg, en hoe deze eraan is gekomen. De advocaat kan zonodig uw standpunt onderbouwen door getuigen te horen, of andere onderzoeken te (laten) verrichten.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Advocaat verduistering

Of er sprake is van verduistering is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  Een gespecialiseerde advocaat kan u adviseren of in uw situatie sprake is van verduistering en welke verweren eventueel gevoerd kunnen worden tegen de verdenking van verduistering. Het  is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat kan u ook ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een in verduisteringszaken gespecialiseerde advocaat .

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden