Verzoek horen getuigen hoger beroep

Wanneer een advocaat wil dat er voor aanvang van de zitting in hoger beroep of tijdens de zitting in hoger beroep nog getuigen worden gehoord, kan hij dat op verschillende manieren:

 1. Opgave getuigen in appelschriftuur of brief aan A-G

Op grond van artikel 410, 414 en 418 Sv. dient de advocaat in de plaats daarvan binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep een appelschriftuur in te dienen bij de rechtbank. In het appelschriftuur geeft de advocaat aan wat de redenen zijn van het hoger beroep en welke getuigen in hoger beroep moeten worden gehoord. Uiteraard moet het verzoek om getuigen te horen door de advocaat worden gemotiveerd. Indien het appelschriftuur tijdig is ingediend, is de maatstaf voor de beoordeling van het verzoek het ‘verdedigingsbelang‘.

In HR 19 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1702, NJ 2007/626 is geoordeeld dat indien de verdediging niet tijdig kon beschikken over de voor het opstellen van de appelschriftuur relevante processtukken, zoals de aanvulling op het verkorte vonnis, de eis van een eerlijke procesvoering – tegen de achtergrond van hetgeen met het oog op een behoorlijke verdediging is vereist – meebrengt dat het openbaar ministerie onderscheidenlijk de rechter die omstandigheid in hun afweging dienen te betrekken bij gebruikmaking van de wettelijk voorgeschreven toepassing van het noodzakelijkheidscriterium. Dat kan betekenen dat de concrete toepassing van het noodzakelijkheidscriterium niet wezenlijk verschilt van wat met de toepassing van het criterium van het verdedigingsbelang zou worden bereikt.

Meer informatie oproepen getuigen via de officier van justitie

2. Verzoek aan de rechter-commissaris of raadsheer-commissaris

Op grond van artikel 411a Sv. kan de advocaat een verzoekschrift indienen bij de rechter-commissaris of raadsheer-commissaris om onderzoekshandelingen te verrichten, waaronder het horen van getuigen. Voorwaarde is dat de behandeling ter terechtzitting in hoger beroep nog niet is aangevangen. De maatstaf voor de beoordeling van een dergelijk verzoek is het verdedigingsbelang.

> Meer informatie verzoek onderzoekshandeling aan rc of rhc

3. Getuigen meenemen naar de zitting

Op grond van artikel 287 lid 2 Sv. kan de advocaat getuigen meenemen naar de zitting om dan te worden gehoord door de rechter. De advocaat moet dan aan het begin van de zitting direct aan de rechter melden dat hij getuigen heeft meegenomen om te worden gehoord, wat zij zouden kunnen verklaren en waarom hij meent dat het in het belang van zijn cliënt is dat deze getuigen worden gehoord. De maatstaf voor de beoordeling van een dergelijk verzoek is het verdedigingsbelang.

> Meer informatie meebrengen getuigen naar de zitting

4. Ter zitting aan de rechter vragen

De advocaat kan ook in hoger beroep op grond van artikel 328 Sv. ook tijdens de zitting aan de rechter vragen om ambtshalve te besluiten om getuigen op te roepen. Het ambtshalve oproepen van getuigen door de rechter is geregeld in artikel 315 Sv. De maatstaf voor de beoordeling van dit verzoek is het noodzakelijkheidscriterium.

Gaat het om een verzoek tot het horen van getuigen of deskundigen bij de raadsheer-commissaris of andere door de raadsheer-commissaris te verrichten onderzoekshandelingen, dan gaat het om verzoek aan de rechter als bedoeld in art. 328 in verbinding met art. 331, eerste lid, Sv om gebruik te maken van de in art. 316, eerste lid, Sv omschreven bevoegdheid. Maatstaf bij de beoordeling van dergelijke verzoeken is of de noodzaak van hetgeen wordt verzocht, is gebleken.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden