Verzoek horen getuigen voor aanvang hoger beroep

Wilt u voor de behandeling ter terechtzitting in hoger beroep nog getuigen horen, dan kunt u op grond van artikel 411a Sv. een verzoekschrift indienen bij rechter-commissaris of de raadsheer-commissaris.

Wettelijk kader horen getuigen voor aanvang hoger beroep

De wettelijke basis voor het horen van getuigen voordat de zitting in hoger beroep begint, is artikel 411a Sv:

1. Indien tegen het vonnis in eerste aanleg hoger beroep is ingesteld, doch het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep nog niet is aangevangen, kan de rechter-commissaris behorende bij de rechtbank die in eerste aanleg heeft gevonnist of de raadsheer-commissaris behorende bij het gerechtshof, op de vordering van het openbaar ministerie of op het verzoek van de verdachte of diens raadsman, nader onderzoek verrichten.
2. Het onderzoek door de rechter-commissaris of raadsheer-commissaris vindt plaats overeenkomstig de tweede tot en met vijfde en zevende afdeling van de Derde Titel van het Tweede Boek.

Het tweede lid verwijst naar de procedure voor het verrichten van onderzoekshandeling door de rechter-commissaris.

Belang horen getuigen voor aanvang hoger beroep

Het kan om meerdere redenen verstandig zijn om nog voor de zitting in hoger beroep getuigen te horen:

  • Hoe sneller de getuigen worden gehoord, hoe beter het is. Wanneer het te lang duurt voordat een getuige zijn verhaal kan doen, bestaat het risico dat de getuigen bepaalde details, die voor de zaak van belang kunnen zijn, is vergeten.
  • Wanneer de verklaring van de getuige van belang is voor de kans van slagen in hoger beroep, dan kan het verstandig zijn om de getuige voor de zitting nog te horen, zodat eventueel het hoger beroep nog op tijd kan worden ingetrokken wanneer de verklaring van de getuige negatief is.
  • Bij de rechter-commissaris of raadsheer-commissaris kan de advocaat in alle rust de getuigen ondervragen en kan de advocaat diens verklaringen beter in zijn pleidooi verwerken.

Het nadeel van het horen van getuigen via de rechter-commissaris of raadsheer-commissaris is echter dat de verdachte hier zelf niet bij aanwezig mag zijn waardoor hij zelf niet hoort wat de getuige verklaart en hij hier ook verder geen nadere vragen over kan stellen. Dat doet de advocaat namens de verdachte. Wel krijgt de verdachte, na het getuigenverhoor, via zijn advocaat, een proces-verbaal van het verhoor.

Maatstaf

De maatstaf voor de beoordeling van het verzoek tot het horen van getuigen is het verdedigingsbelang.

Het indienen van een verzoek tot het horen van getuigen via de rechter-commissaris of via de raadsheer-commissaris biedt in zoverre een goed alternatief voor wanneer de advocaat verzuimd heeft om binnen de termijn van 14 dagen na het instellen van hoger beroep een appelschriftuur in te dienen. Door dit verzuim zou bij de beoordeling van een verzoek tot het horen van getuigen nog enkel via een brief aan de advocaat-generaal of een verzoek ter terechtzitting kunnen, waarbij als maatstaf het noodzakelijkheidscriterium zou gelden.

Voorschriften verzoek

De advocaat moet een verzoekschrift ex artikel 411a Sv. indienen. Er gelden geen speciale voorschriften voor het indienen van het verzoek. Van belang is wel dat het verzoekschrift de namen en de adresgegevens bevat van de op te roepen getuigen en dat goed wordt gemotiveerd waarom het in het belang van de verdediging is dat deze getuigen worden gehoord.

Plaats van indiening

De wet geeft niet duidelijk aan waar het verzoekschrift moet worden ingediend. In de meeste gevallen zal het ingediend moeten worden bij het Kabinet Raadsheer-Commissaris van het gerechtshof, maar dit is mede afhankelijk van de vraag waar het strafdossier zich precies bevindt.

Termijn indiening

De wet noemt geen echte termijn voor het indienen van het verzoekschrift. Het verzoekschrift moet in ieder geval zijn ingediend voordat het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is aangevangen. Is er al een dagvaarding uitgevaardigd voor de zitting in hoger beroep dan zou de advocaat kunnen proberen om contact op te nemen met de advocaat-generaal om de dagvaarding in te trekken zodat eerst de getuigen nog gehoord kunnen worden bij de raadsheer-commissaris.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden