Aangifte en klacht

De aangifte kan het best worden beschreven als een kennisgeving dat een strafbaar feit is begaan aan een daartoe bevoegde ambtenaar. In de meeste gevallen is de aangifte de aanleiding voor de politie tot het doen van onderzoek.

Wie mag aangifte doen?

Iedereen mag aangifte doen van een strafbaar feit. In artikel 163 lid 1 Sv. lezen we daarover:
"De aangifte van eenig strafbaar feit geschiedt mondeling of schriftelijk bij den bevoegden ambtenaar, hetzij door den aangever in persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van eene bijzondere schriftelijke volmacht voorzien."

Aangifte doen verplicht

In sommige gevallen is het zelfs verplicht om aangifte te doen. In welke gevallen het doen van aangifte verplicht is, staat beschreven in de artikelen 160 en 162 Sr.

Ondertekening aangifte

Indien de aangifte mondeling wordt gedaan, wordt de aangifte door door de politieagent die de aangifte opneemt op schrift gesteld en dient de aangifte door de aangever of diens gemachtigde - na voorlezing - te worden ondertekend (lid 2).
Indien deze niet kan tekenen, wordt de reden van het beletsel vermeld. 
Met een ondertekende aangifte wordt gelijkgesteld de aangifte die langs elektronische weg is gedaan.

De schriftelijke volmacht, of, zoo zij voor een notaris in minuut is verleden, een authentiek afschrift daarvan, wordt aan de akte gehecht (lid 5)

Kopie van aangifte meekrijgen

Op zijn verzoek ontvangt de aangever een kopie van de aangifte dan wel een kopie van het proces-verbaal van aangifte (lid 4)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden