Geen PIJ-maatregel bij bezit kinderporno

Geplaatst op: 08 januari 2019

Door de deskundigen is geadviseerd om een (voorwaardelijke) PIJ-maatregel op te leggen. Het hof stelt vast dat aan de in artikel 77s, eerste lid, onder a, b en c, van het Wetboek van Strafrecht cumulatief gestelde voorwaarden niet is voldaan. Het hof stelt met de rechtbank vast dat hoewel de onder 1 en 5 bewezenverklaarde feiten, misdrijven zijn waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat niet is voldaan aan het vereiste dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van de PIJ-maatregel eist. Het hof heeft daarbij betrokken dat de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen gelet op de aard ervan, hoezeer ook de slachtoffers door verdachte zijn gedupeerd, niet meebrengen dat gevreesd moet worden voor de veiligheid van personen of goederen (Gerechtshof Den Haag, 1 november 2018,  ECLI:NL:GHDHA:2018:3062)

Lees meer >


Direct PIJ-maatregel via dadelijke uitvoerbaarheid ondanks hoger beroep

Geplaatst op: 20 mei 2017

Bij vonnis van 11 februari 2016 is aan de veroordeelde onder meer opgelegd een voorwaardelijke pij-maatregel met als bijzondere voorwaarde behandeling en begeleiding door ASVZ. Tegen de veroordeling is hoger beroep ingediend door de verdachte. Nog voor de behandeling bij het Hof wordt negatief terug gemeld en doet de OvJ een vordering tot tenuitvoerlegging. De rechtbank is op grond van de wet en de wetsgeschiedenis van oordeel dat het gegeven dat hoger beroep is ingesteld tegen de veroordeling tot de voorwaardelijke pij-maatregel niet aan tenuitvoerlegging ervan in de weg staat, omdat de bijzondere voorwaarde dadelijk uitvoerbaar is verklaard. Daarbij overweegt de rechtbank uitdrukkelijk dat als waarborg onder meer geldt dat de verdediging in geval van hoger beroep bij het Hof een verzoek tot opheffing van de dadelijke uitvoerbaarheid kan doen. De veroordeelde is twee keer niet verschenen bij ASVZ zonder bericht van verhindering. Gelet daarop acht de rechtbank tenuitvoerlegging van de maatregel disproportioneel. De rechtbank wijst de vordering af en wijzigt de bijzondere voorwaarden (Rb Den Haag, 12 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:289).

Lees meer >


PIJ-maatregel in plaats van TBS bij ernstige delicten gepleegd door minderjarige verdachten

Geplaatst op: 20 mei 2017

Het gaat hier om een veroordeling tot een jeugddetentie voor de duur van 22 maanden en een PIJ-maatregel voor twee verkrachtingen, het verwerven en bezit van kinderporno en driemaal “grooming”. Toepassing art. 77c Sr, jeugdstrafrecht voor 20-jarige verdachte. Het gerechtshof kiest voor een PIJ-maatregel in plaats van een TBS met dwangverpleging en overweegt daartoe:

“Naar het oordeel van het hof kan de maatregel worden verlengd tot een maximale duur van 7 (zeven) jaren. Indien de veiligheid van derden, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de omzetting van die maatregel eist, kan de PIJ-maatregel die maximaal is verlengd worden omgezet in een TBS-maatregel.” (Hof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2015; ECLI:NL:GHARL:2015:8232)

Lees meer >


Voorwaardelijke beëindiging en maximale duur PIJ-maatregel

Geplaatst op: 20 mei 2017

In de maximale duur van de PIJ-maatregel is niet begrepen de termijn tussen de voorwaardelijke beëindiging van de PIJ-maatregel noch de onvoorwaardelijke beëindiging gedurende welke termijn de jeugdige is gebonden aan de voorwaarden ex art. 77ta.1 en 77tb.3.a (oud) Sr en wél begrepen de termijn gedurende welke de jeugdige is teruggeplaatst in een inrichting ex art. 77tb.3 (oud) Sr.
De duur van de terugplaatsing mag de duur van de voorwaardelijke beëindiging niet overschrijden. De PIJ-maatregel eindigt van rechtswege voorwaardelijk één jaar voordat de maximale duur van de maatregel is bereikt.
Tijdens de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel (de nazorgfase) kan de rechter de jeugdige voor maximaal een jaar terugplaatsen in een inrichting ex art. 77tb (oud) Sr.
Indien het OM vordert dat de maatregel wordt verlengd vóór het moment waarop de maatregel voorwaardelijk eindigt, blijft de maatregel onvoorwaardelijk voortduren totdat onherroepelijk op de vordering is beslist. In geval van toewijzing geldt als moment waarop de verlenging is ingegaan het moment waarop de voorwaardelijke beëindiging zou zijn ingegaan zonder vordering tot verlenging.. In geval van afwijzing gaat de voorwaardelijke beëindiging in op het moment dat deze zou zijn ingegaan indien geen vordering zou zijn ingediend (HR 11 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2297).

Lees meer >


Argumenten jeugdstrafrecht in de PIJ-maatregel

Geplaatst op: 03 juni 2016

In het verleden werd nog wel eens het volwassenenstrafrecht toegepast omdat het pakket aan straffen en maatregelen in het jeugdstrafrecht ontoereikend werd geacht voor een passende bestraffing. Dat is inmiddels veranderd, nu de PIJ-maatregel maar liefst 7 jaar kan duren en daarna nog eens omgezet kan worden naar een TBS-maatregel.

Lees meer >


Geen PIJ-maatregel in hoger beroep vanwege verouderde rapportage

Geplaatst op: 03 juni 2016

In de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, van 12 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4852 had de verdachte in eerste aanleg bij de rechtbank wel meegewerkt met het onderzoek door de gedragsdeskundigen van het NIFP. Toen werd een PIJ-maatregel aan hem opgelegd. De verdachte is daarop in hoger beroep gegaan en weigerde vervolgens iedere medewerking aan een vervolgrapport. Dat bleek een slimme zet, nu het hof vanwege de verouderde rapportage oordeelde dat er nu geen PIJ-maatregel opgelegd kon worden.

Lees meer >


Wegingslijst voor PIJ-maatregel

Geplaatst op: 28 mei 2016

Wanneer wordt er een PIJ-maatregel geadviseerd en wanneer niet? De gedragsdeskundigen van het NIPF maken hiervoor mede gebruik van een wegingslijst voor de PIJ-maatregel.

Om handvatten te geven bij het geven een advies over het toepassen van de PIJ-maatregel tijdens consulten en Pro Justitia rapportages, is een onderzoek uitgevoerd om indicatiecriteria te ontwikkelen. Het onderzoek is uitgevoerd door de concept mapping methode. Dit is een consensusmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van professionals in het werkveld. Hierbij is de volgende wegingslijst gemaakt:

Wegingslijst PIJ-maatregel

Lees meer >


Forca

Geplaatst op: 28 mei 2016

Forca is het Pieter baan Centrum (PBC) voor Jeugdigen. Forca is de Observatieafdeling Forensisch Centrum Teylingereind (te Sassenheim).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden