Samen plegen en betrokkenheid

De art. 47 tot en met 51 Sr bieden diverse mogelijkheden om iemand, ook als hij niet zelf de gehele delictsomschrijving vervult - al dan niet in zogenoemd functionele vorm - onder specifieke voorwaarden strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit. Het gaat om de volgende samenwerkingsvormen:

Medeplegen (art. 47 lid 1 sub 1 Sr)

Van medeplegen is sprake wanneer de verdachte nauw betrokken is geweest bij het plannen van het delict is en/of de verdachte zodanig nauw betrokken is bij de feitelijke uitoefening van het delict dat gesproken kan worden van een bewuste, nauwe en volledige samenwerking.

Uitlokking (art. 47 lid 1 sub 2 Sr.)

Van uitlokking is sprake indien het feit door een medeverdachte is begaan, die door de verdachte door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen opzettelijk daartoe is uitgelokt.

Medeplichtigheid (art. 48 Sr.)

Van medeplichtigheid is sprake wanneer de verdachte het door een ander verrichte misdrijf bevordert of hierbij behulpzaam is geweest.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden