Verweren betekeningsperikelen

Nog steeds gaat het regelmatig fout bij de betekening van de dagvaarding. Voor de advocaat is dit een punt van aandacht. De advocaat is bij het niet verschijnen van de cliënt zelf na te gaan of de dagvaarding juist is betekend en hij moet zo nodig bepleiten dat de dagvaarding nietig is vanwege een niet rechtsgeldige betekening.

Geen afschrift verzonden naar het adres waarop de dagvaarding eerst tevergeefs is aangeboden

Ingevolge art. 588, eerste lid aanhef en onder b sub 3º, Sv wordt een dagvaarding uitgereikt aan de griffier indien de geadresseerde niet als ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens noch een feitelijke woon- of verblijfplaats van hem bekend is. Onbekendheid van een feitelijke woon- of verblijfplaats kan evenwel niet worden aangenomen, indien niet is getracht de uitreiking van de dagvaarding te doen plaatsvinden op het uit de stukken blijkend - voor de hand liggend en niet door een latere opgave achterhaald - adres dat redelijkerwijs als feitelijke woon- of verblijfplaats van de verdachte zou kunnen gelden, zoals het adres dat de verdachte op de (laatste) terechtzitting in feitelijke aanleg heeft opgegeven (vgl. HR 12 maart 2002, LJN AD5163, NJ 2002/317, rov. 3.24 sub b).

  • Uit de stukken kan niet worden afgeleid dat en wanneer de gerechtelijke brief is teruggezonden aan de afzender, niet blijkt dat een afschrift van deze brief is gezonden aan het redelijkerwijs als feitelijke woon- of verblijfplaats geldende adres, zodat het ervoor moet worden gehouden dat dit niet is geschied, dagvaarding niet op rechtsgeldige wijze is betekend (HR 19 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2193).

Betekening op een uit de stukken blijkend adres

Ingevolge art. 588, eerste lid aanhef en onder b sub 3°, Sv wordt een dagvaarding uitgereikt aan de griffier van de rechtbank indien de geadresseerde niet als ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens noch een feitelijke woon- of verblijfplaats van hem bekend is. Onbekendheid van een feitelijke woon- of verblijfplaats kan evenwel niet worden aangenomen, indien niet is getracht de uitreiking van de dagvaarding te doen plaatsvinden op een uit de stukken van het geding blijkend - voor de hand liggend en niet door een latere opgave achterhaald - adres dat redelijkerwijs als feitelijke woon- of verblijfplaats van de verdachte zou kunnen gelden, zoals het adres dat de verdachte op de (laatste) terechtzitting in feitelijke aanleg heeft opgegeven (vgl. HR 12 maart 2002, LJN AD5163, NJ 2002/317 rov. 3.24 sub b).

  • Ik ben niet gemachtigd door de verdachte om als advocaat hem te verdedigen. Ik merk op dat de verdachte bij het begin van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg een verblijfadres heeft opgegeven, te weten de [b-straat 1] te [plaats]. Een afschrift van de dagvaarding in hoger beroep is niet toegezonden aan dit adres, hetgeen wel had moeten gebeuren. Mijns inziens is de dagvaarding in hoger beroep nietig (HR 7 december 2010,ECLI:NL:HR:2010:BO1628). 
  • Nu uit de stukken van het geding niet blijkt dat is getracht de inleidende dagvaarding uit te reiken aan het door verdachte bij de politie genoemde adres, is de dagvaarding niet geldig betekend (HR 2 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6313).

Betekeningsadres is niet juist geschreven

Met name bij betekening van de dagvaarding in het buitenland zien we dat er soms fouten worden gemaakt bij de juiste vermelding van het adres.

  • De straatnaam "Av. Republica Argentina" - buitenlandse adres van de verdachte, was verkeerd geschreven (HR 22 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8327).

Geen betekening op GBA-adres

  • Uit later GBA-overzicht blijkt van inschrijving op ander adres dan waar waar dagvaarding is aangeboden (Hoge Raad, 9 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK9229)

Vertrokken naar een ander land

Wanneer volgens opgave van de GBA de verdachte naar een ander land is vertrokken, mag eerst dan worden aangenomen dat zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland niet bekend is, indien bij de desbetreffende gemeente - zonder resultaat - navraag is gedaan of de verdachte bij zijn vertrek de voor de uitreiking van gerechtelijke mededelingen benodigde adresgegevens heeft opgegeven en of die gegevens zijn geregistreerd (Vgl. HR 12 maart 2002, LJN AD5163, NJ 2002, 317, m.nt. Sch, rov. 3.20 onder a.)

  • Bij GBA "vertrokken naar een ander land" moet eerst bij de desbestreffende gemeente navraag worden gedaan of verdachte voor vertrek een ander adres heeft opgegeven (HR 12 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN4324)

 

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden