Dagvaarding en tenlastelegging

De dagvaarding is de brief die u ontvangt van de officier van justitie waarin staat dat u op een bepaalde dag moet verschijnen bij de rechtbank of het gerechtshof.

Aan de dagvaarding worden bepaalde eisen gesteld. De dagvaarding moet de volgende gegevens bevatten:

Tijd en datum zitting

De dagvaarding vermeldt altijd de tijd en de datum van de zitting.

Soort rechter

De dagvaarding vermeldt voorts de instantie waar de verdachte moet verschijnen. Dit kan zijn de kantonrechter, de politierechter, de kinderrechter, de meervoudige kamer van de rechtbank, of het gerechtshof.

Locatie

De dagvaarding vermeldt voorts de locatie van de rechtbank of het gerechtshof waar de zitting plaatsvindt.

Tenlastelegging

De dagvaarding bevat voorts de tenlastelegging. Dit is de concrete omschrijving van het feit of de feiten waarvan u wordt verdacht. Dit volgt uit artikel 261 Sv:

"1. De dagvaarding behelst een opgave van het feit dat ten laste wordt gelegd, met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse het begaan zou zijn; verder vermeldt zij de wettelijke voorschriften waarbij het feit is strafbaar gesteld.
2. Zij behelst tevens de vermelding van de omstandigheden waaronder het feit zou zijn begaan."

De dagvaarding moet voldoende duidelijk zijn. Wanneer dit niet het geval is, dient dit te leiden tot nietigheid van de dagvaarding.

> Meer informatie tenlastelegging

Betekening dagvaarding

De dagvaarding moet ook op de juiste wijze aan u zijn betekend. In de artikelen 585 Sv. e.v. is bepaald op welke wijze dit dan dient te geschieden. In het kort komt dit op het volgende neer:

  1. De dagvaarding dient aan u in persoon te worden betekend. Dit gebeurt door een speciale postbode of een ambtenaar (soms ook politieagent) die de dagvaarding bij u thuis afgeeft.
  2. Wanneer u niet thuis bent, maar wel iemand anders thuis wordt aangetroffen, wordt de dagvaarding aan die persoon overhandigd indien die zich bereid verklaart de dagvaarding spoedig aan u te zullen doen toekomen
  3. Wanneer hij daar niemand aantreft, zal er een briefje worden achtergelaten dat u de dagvaarding kunt afhalen op een bepaalde locatie (bijv. postkantoor).
  4. De dagvaarding wordt vervolgens betekend aan de griffier van de rechtbank, waarna een kopie per post aan u wordt toegestuurd.

De betekening van de dagvaarding is altijd op het GBA-adres of anders het door u - in een verhoor of bij het instellen van hoger beroep - opgegeven ander adres.

Wanneer de betekening niet op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden, leidt dit tot nietigheid van de dagvaarding.

> Meer informatie betekening dagvaarding

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden