VOG – verklaring omtrent het gedrag – Advocaat nodig?

VOG staat voor verklaring omtrent het gedrag. Een VOG is soms nodig voor het werk, als u bijvoorbeeld gesolliciteerd hebt voor een bepaalde baan of voor het verlengen van de jaarlijkse goedkeuring (bijv. taxipas) verplicht voorgeschreven. Een VOG is eigenlijk een verklaring  waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het verrichten van een functie bij een (toekomstige) werkgever. Om die reden wordt een VOG ook wel een verklaring van goed gedrag genoemd.

Beoordelingskader VOG

Of een VOG wordt afgegeven, is afhankelijk van verschillende factoren. Wij zullen voor u zo duidelijk mogelijk uiteenzetten hoe het COVOG beoordeelt of u een VOG krijgt.

Centraal voor de beoordeling om een VOG af te geven, staat uw strafblad oftewel de justitiële documentatie, maar ook andere justitiële en strafvorderlijke gegevens kunnen bij de beoordeling worden betrokken. Het COVOG bekijkt of de feiten die op uw justitiële documentatie staan een risico vormen voor de samenleving en een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak of werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken naar algemene screeningsprofielen waarbij per risicogebied de risico’s worden weergegeven, alsook naar specifieke screeningsprofielen per functie.

1. Terugkijktermijn
Allereerst is van belang de terugkijktermijn. In het algemeen geldt dat het COVOG vanaf de datum van de aanvraag van de VOG slechts 4 jaren terugkijkt op uw justitiële documentatie. Is aan u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, dan bedraagt de terugkijktermijn 8 jaren en voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Is het feit gepleegd toen u minderjarig was, dan kijkt het COVOG maar 2 jaren terug.

Bij een weigering van de VOG, is dat meestal gebaseerd op het feit dat binnen de terugkijktermijn relevante justitiele gegevens worden aangetroffen die voor de uitoefening van de taak of het werk een belemmering kunnen vormen.

2. Belangenafweging
Daarnaast vindt er een belangenafweging plaats. Hiervoor is het van belang dat u, samen met een gespecialiseerde advocaat, een zienswijze indient waarbij u in voldoende mate naar voren brengt dat uw belangen bij het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag zwaarder moeten wegen dan het belang van de samenleving bij bescherming tegen het door middel van het objectieve criterium vastgestelde risico voor de samenleving. Van belang is hierbij o.a. de afdoening van de strafzaak, het tijdsverloop, de hoeveelheid antecedenten, u ten tijde van het plegen van een strafbaar feit minderjarig was. Recente rapporten van deskundigen, verklaringen van omgeving, etc. kunnen hierbij van belang zijn.

Het is belangrijk dat u al deze voor de belangenafweging relevante factoren met uw advocaat bespreekt alvorens u een zienswijze indient. U hebt namelijk slechts 1 kans om een zienswijze in te dienen.

Zienswijze

Wanneer het COVOG voornemens is om uw VOG te weigeren, krijgt u altijd nog de gelegenheid om om dat voorgenomen besluit te reageren in de vorm van een zienswijze. Maak altijd gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen want juist dan hebt u de mogelijkheid om alle, voor de belangenafweging, relevante factoren naar voren te brengen, zodat bij de beoordeling van uw aanvraag voor een VOG hiermee rekening te houden. Ons advies is om hiervoor de bijstand van een gespecialiseerde VOG-advocaat in te roepen.

Bezwaar en beroep

Wordt de VOG echt geweigerd, dan kunt u tegen deze beslissing bezwaar en beroep instellen om de zaak uiteindelijk voor de rechter te brengen. Besef dat deze procedure wel veel tijd kost. In spoedeisende gevallen kunt u daarom beter gelijk een voorlopige voorziening vragen om op zeer korte termijn het voorlopig oordeel van de rechter te krijgen. Een van onze VOG-advocaten kunnen u hierbij helpen.

VOG-advocaat

De VOG-procedure bij het COVOG is erg ingewikkeld en kan best lang duren. Wilt u de kans op het afgeven van een VOG vergroten, laat u dan altijd bijstaan door een gespecialiseerde VOG-advocaat.

Meer informatie VOG-advocaat

 

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden