Aanhouding zitting wegens verhindering advocaat

Wanneer de advocaat verhinderd is, dient hij/zij eerst zelf vervanging te regelen. Soms is dat echter niet mogelijk. Dan kan de advocaat een verzoek tot aanhouding van de zitting doen.

Recht op vrije advocaatkeuze

De verdachte heeft het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat van zijn keuze. Wanneer die advocaat dan verhinderd is voor de zitting, dient in beginsel de behandeling ter terechtzitting te worden aangehouden. Dit volgt o.a. uit HR 8 februari 2011, LJN: BO4453)

"In het licht van hetgeen door de raadsman aan het - tijdig gedane - verzoek ten grondslag is gelegd, is de bestreden beslissing ontoereikend gemotiveerd. In de motivering van het verzoek heeft de raadsman in de eerste plaats tot uitdrukking gebracht dat de verdachte zich overeenkomstig het hem in art. 6, derde lid onder c, EVRM toegekende recht op bijstand van een advocaat van zijn keuze, door mr. Zandt wilde doen bijstaan. Voorts is in het verzoek gemotiveerd uiteengezet dat en waarom de raadsman zich niet kon laten vervangen. Het Hof had die omstandigheden bij de motivering van zijn beslissing dienen te betrekken en kon daarom niet volstaan met de enkele door hem genoemde en aan het "landelijke aanhoudingenprotocol" ontleende gronden"

Zie voorts Hoge Raad, 12 juli 2011, LJN: BP6570:

"In aanmerking genomen hetgeen door de raadsvrouwe aan het - meermalen en tijdig gedane - verzoek ten grondslag is gelegd, te weten dat zij verhinderd was, dat de verdachte zich door haar wilde doen bijstaan en dat vervanging door een kantoorgenoot niet mogelijk was, had het Hof zijn beslissing tot afwijzing van het verzoek nader dienen te motiveren."

Voorbeeld verzoek tot aanhouding advocaat

In een verzoek tot aanhouding kan de advocaat het volgende naar voren brengen:

"Op grond van artikel 38(1) Sv., artikel 6(3c) EVRM & artikel 14(3d) IVBPR heeft een verdachte het recht zich bij zijn verdediging te laten bijstaan door een advocaat van zijn keuze. Verdachte heeft mij gekozen als zijn raadsman, en direct nadat hij de dagvaarding ontving heeft hij mij van de zittingsdatum op de hoogte gesteld. Omdat ik dan zelf wegens vakantie verhinderd ben, verzoek ik u met klem om de behandeling ter terechtzitting voor bepaalde tijd aan te houden. Hierbij doe ik direct opgave van mijn verhinderdata voor de periode na de zitting.

Het is voor mij niet feitelijk mogelijk om vervanging te regelen, nog daargelaten het feit dat voor mij juridisch gezien - gelet op de tussen mij en cliënt geldende overeenkomst van opdracht - niet bestaat. Overigens meen ik ook dat de onderhavige zaak zich door haar feitelijke en juridische ingewikkeldheid niet leent voor waarneming door een andere advocaat"

Staking advocaat

In HR 25 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3421, NJ 2015/39 ging het om de verhindering van een advocaat omdat die deelnam aan een landelijke staking van advocaten. De Hoge Raad casseerde, omdat het hof niet de juiste belangen had afgewogen. Het hof had alleen een afweging gemaakt tussen het belang van de raadsman om te staken en het belang van een voortvarende afdoening van de strafzaak. Maar in het licht van de factoren die bij de belangenafweging vanouds een rol behoren te spelen — waaronder het aanwezigheidsrecht van de verdachte, voortvarende afdoening van de zaak, goede organisatie van de rechtspleging (vgl. HR 26 januari 1999, NJ 1999/294NJ 1999/294) —, had het hof moeten ingaan op het, aan het aanhoudingsverzoek ten grondslag gelegde recht van de verdachte op rechtsbijstand door een raadsman van zijn keuze, aldus het arrest (r.o. 2.6).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden