Gijzeling ipv vervangende hechtenis bij schadevergoedingsmaatregel ook voor oudere zaken

Geplaatst op: 04 februari 2021

Advies AG aan de Hoge Raad om de vervangende hechtenis bij een opgelegde schadevergoedingsmaatregel – in afwijking van het overgangsrecht – te vervangen door gijzeling, omdat de nieuwe sanctieregeling gunstiger is. In die zin dat wettelijk is gewaarborgd dat een veroordeelde niet wordt gegijzeld als hij onmachtig is te betalen. Dit geldt ook voor andere vormen van vervangende hechtenis en lijfsdwang (ECLI:NL:PHR:2020:207).

Lees meer >


Schadevergoedingsmaatregel mag betalingsregeling met slachtoffer niet doorkruisen

Geplaatst op: 13 oktober 2017

Het hof had een gemotiveerde beslissing moeten geven omtrent het verweer dat t.t.v. het appèl een betalingsregeling bestond tussen verdachte en de benadeelde partij, en dat gelet op art. 561.4 Sv het totale bedrag van de ex art. 36f Sr op te leggen betalingsverplichting moet worden voldaan binnen twee jaar en drie maanden nadat het arrest voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, en dat te voorzien valt dat op dat tijdstip verdachte bij het voldoen van de maandelijkse termijnen van de betalingsregeling niet het gehele verschuldigde bedrag zal hebben voldaan. Doel en strekking van de in art. 36f Sr geregelde maatregel verzetten zich ertegen dat een schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd die tot gevolg heeft dat een regeling m.b.t. de betaling van de schadevergoeding in termijnen, waarmee dus ook de benadeelde partij heeft ingestemd, wordt doorkruist (HR 21 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT1759)

Lees meer >


De schadevergoedingsmaatregel ook t.b.v. erfgenamen van het slachtoffer

Geplaatst op: 13 oktober 2017

De schadevergoedingsmaatregel ex art. 36f Sr kan, gelet op de wetsgeschiedenis, ook worden opgelegd t.b.v. erfgenamen van het slachtoffer (HR 19 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2793).

Lees meer >


Oplegging schadevergoedingsmaatregel mogelijk bij schuldigverklaring zonder oplegging van straf

Geplaatst op: 13 oktober 2017

Oplegging schadevergoedingsmaatregel mogelijk bij schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Art. 36f Sr en art. 9a Sr. Gelet op de wetsgeschiedenis moet art. 36f.1 Sr worden gelezen alsof de woorden “tot een straf” daarin niet voorkomen (HR 3 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3203).

Lees meer >


Matiging vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel

Geplaatst op: 19 december 2016

De rechter kan de schadevergoedingsmaatregel opleggen zonder daaraan de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis te verbinden bij niet tijdige betaling, maar de rechter kan ook de duur van de vervangende hechtenis matigen.

Lees meer >


Geen gevangenisstraf zodat verdachte kan werken om schadevergoeding te betalen

Geplaatst op: 19 december 2016

De combinatie van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf met een schadevergoedingsmaatregel zou betekenen dat de verdachte gedurende de tijd dat hij zijn gevangenisstraf uitzit, geen geld kan verdienen om de schadevergoedingen aan de benadeelde partij(en) te betalen. Een rechter kan hiermee rekening houden en in plaats van onvoorwaardelijke gevangenisstraf kiezen voor de voorwaardelijke variant met een werkstraf.

Lees meer >


Schadevergoedingsmaatregel ZONDER vervangende hechtenis

Geplaatst op: 18 december 2016

De rechter kan in uitzonderlijke gevallen bepalen dat de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd, zonder dat vervangende hechtenis kan worden toegepast indien de verdachte niet (tijdig) betaalt. Het gaat dan om een kale incasseringsplicht voor het CJIB, zonder dat zij hun vordering kunnen afdwingen door de executie van vervangende hechtenis.

Lees meer >


Schadevergoedingsmaatregel ook mogelijk bij toepassing art. 9a Sr.

Geplaatst op: 12 juni 2016

Het is ook mogelijk om de schadevergoedingsmaatregel op te leggen wanneer de rechter toepassing geeft aan artikel 9a Sr. en de verdachte alleen schuldig verklaart zonder oplegging van straf of maatregel. Dit volgt uit HR 3 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3203.

Lees meer >


Schadevergoedingsmaatregel ook mogelijk bij art. 9a Sr.

Geplaatst op: 24 januari 2016

Oplegging schadevergoedingsmaatregel is mogelijk bij schuldigverklaring zonder oplegging van straf als bedoeld in artikel 9a Sr. Gelet op de wetsgeschiedenis moet art. 36f.1 Sr worden gelezen alsof de woorden “tot een straf” daarin niet voorkomen. Dit volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 3 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3203.

Lees meer >


Schadevergoeding toegewezen, maar schadevergoedingsmaatregel niet opgelegd

Geplaatst op: 14 januari 2016

In de zaak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 september 2010,  ECLI:NL:GHLEE:2010:BN7112 heeft het hof de vordering van de benadeelde partij geheel toegewezen, maar daarbij bewust de gevorderde schadevergoedingsmaatregel niet opgelegd. Het hof motiveerde dit als volgt:

“Het hof zal de door de advocaat-generaal gevorderde schadevergoedingsmaatregel niet opleggen, omdat verdachte bereid is de schade te betalen en door de financiële situatie van verdachte reeds op voorhand duidelijk is dat het langere tijd zal gaan duren voordat zij aan de betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Het opleggen van vervangende hechtenis middels een schadevergoedingsmaatregel zal niet leiden tot een meer voortvarende betaling, maar mogelijk wel tot een door het hof niet gewenste vrijheidsbeneming van verdachte.”

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden