Eisen bevel afname DNA bij veroordeelden

Ook voor het bevel tot afname van DNA bij veroordeelden gelden formele eisen. Is niet aan deze eisen voldaan, dan is het bevel niet rechtsgeldig en kan dit betekenen dat op die grond een bezwaarschrift tegen de verwerking en opslag van het DNA ex artikel 7 Wet DNA bij veroordeelden gegrond moet worden verklaard. Het DNA moet dan worden vernietigd.

Eisen bevel afname DNA

De Wet stelt in artikel 3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden eisen waaraan het bevel tot afname van DNA moet voldoen:

  • Het bevel tot afname van DNA moet zijn gedagtekend en ondertekend en bevat de plaats waar en de datum en het tijdstip waarop het bevel ten uitvoer zal worden gelegd.
  • Het bevel tot afname van DNA moet het misdrijf omschrijven waarvoor de betrokken persoon is veroordeeld en vermeldt de strafbeschikking of het vonnis of arrest waarbij de veroordeling heeft plaatsgevonden.
  • Het bevel tot afname van DNA bevat voorzover mogelijk de naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en woon- of verblijfplaats van de veroordeelde.
  • Het bevel tot afname van DNA vermeldt het rechtsmiddel dat openstaat tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel van de veroordeelde, en de termijn waarbinnen dat rechtsmiddel kan worden aangewend.

Betekening bevel DNA

Het bevel wordt aan de veroordeelde betekend door uitreiking overeenkomstig artikel 588, eerste lid, onder b, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering.

> Meer informatie betekening

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden