Bezwaarschrift Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Op grond van artikel 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden kan een veroordeelde binnen 14 dagen na de afname van het DNA een bezwaarschrift indienen tegen de verwerking en de opslag van het DNA in de databank.

Bezwaar tegen afname van het DNA

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de afname van DNA. Als u een bevel hebt gekregen tot afname van DNA (wangslijmvlies) bent u verplicht om hieraan mee te werken. Pas na de afname van het DNA kunt u een bezwaarschrift indienen tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel.

Termijn bezwaarschrift DNA-onderzoek bij veroordeelden

Het bezwaarschrift tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel dient binnen 14 dagen na afname van het DNA te worden ingediend.

Bevoegdheid rechtbank

Het bezwaarschrift tegen het bepalen en het verwerken van het DNA-profiel moet worden ingediend bij de rechtbank die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen, dan wel de rechtbank in het arrondissement waar tegen de strafbeschikking verzet had kunnen worden gedaan.

Verweren bezwaarschrift DNA-onderzoek bij veroordeelden

In het bezwaarschrift moet worden aangegeven om welke redenen de veroordeelde het niet eens is met het  het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel. Er kunnen enkele verweren worden gevoerd;

Formele verweren
Wanneer niet is voldaan aan de formele eisen voor het bevel tot afname van het celmateriaal moet de advocaat hierop verweer voeren. Het kan gaan om de volgende fouten:

  • Afname door ander dan arts of verpleegkundige
  • Onduidelijk of bevel tot afname daadwerkelijk door officier van justitie is gegeven
  • Verbalisant niet gecertificeerd voor afname DNA-materiaal
  • Het aan veroordeelde uitgereikte bevel tot afname van het DNA voldoet niet aan de formele eisen

Inhoudelijke verweren
Daarnaast kan de veroordeelde ook inhoudelijk verweer voeren tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel. Hiervoor geldt echter wel een streng beoordelingskader.

Alleen wanneer het redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van het DNA-profiel, gelet op de aard van het misdrijf en/of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd, niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde heeft het zin om inhoudelijk verweer te voeren.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege

  • de aard van het misdrijf
  • of de bijzondere omstandigheden van het geval waaronder het misdrijf was gepleegd

> Kans van slagen bij bezwaar tegen bepalen en verwerken DNA-profiel

Opschorting bepalen en verwerken DNA-profiel

Zolang tegen het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel een bezwaarschrift kan worden ingediend en zolang een ingediend bezwaarschrift niet is ingetrokken of daarop niet is beslist, wordt op basis van het celmateriaal van de veroordeelde geen DNA-profiel bepaald (art. 7 lid 4 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden).

Gevolg gegrondverklaring bezwaarschrift

Indien het bezwaarschrift door de rechtbank gegrond wordt verklaard, zal de rechtbank de officier van justitie bevelen om ervoor zorg te dragen dat het celmateriaal van de veroordeelde terstond wordt vernietigd (art. 7 lid 5 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden