Gesloten deuren bij jeugdstrafzaak

Het voorschrift van art. 495, eerste lid, Sv, ingevolge hetwelk als uitgangspunt geldt dat de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren wordt behandeld indien de verdachte ten tijde van het begaan van het tenlastegelegde feit de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is gegeven ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de jeugdige. Het vormt dus een in het belang van de jeugdige geschapen uitzondering op de ook in art. 6, eerste lid, EVRM vervatte hoofdregel dat de behandeling van een strafzaak in het openbaar geschiedt.

Ook vordering TUL

Ook de vordering tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf moet met gesloten deuren worden behandeld wanneer de kinderrechter destijds de straf heeft opgelegd (HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8726).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden