HALT-afdoening

De HALT-afdoening is een buitenjustitiele afdoening met een vrijwillig karakter. HALT staat voor 'Het ALTernatief'. Deze buitenjustitiële afdoening is geregeld in artikel 77e Sr.De HALT-afdoening is een buitenjustitiële afdoening met een vrijwillig karakter voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar. De afdoening (ook wel ‘Halt-afdoening’) is geregeld in artikel 77e Sr.

> Halt in het kort

Aanbieding en acceptatie HALT

Een verwijzing naar HALT kan door de politie aan een jeugdige verdachte worden aangeboden. De eis is wel dat het gaat om een HALT-waardig delict. De verdachte is niet verplicht om de HALT-afdoening te accepteren. Hij is niet verplicht om deel te nemen aan een HALT-project (artikel 77e lid 1 en 2 Sr.)

Leeftijd verdachten

In beginsel bestaat de mogelijkheid van het aanbieden van een HALT-afdoening aan een verdachte die ten tijde van het plegen van het delict 12 tot 18 jaar oud is.

Aan 18 - 21 jarigen wordt echt enkel een HALT-afdoening aangeboden indien de officier van justitie van mening is dat het in het belang van een effectieve en evenwichtige aanpak wenselijk is deze Halt-afdoening gezamenlijk aan te bieden, samen met de jeugdige medeverdachte die voor HALT in aanmerking komt.

HALT-waardige feiten

Een HALT-afdoening mag alleen worden aangeboden wanneer het gaat om een zaak van eenvoudige aard, waarbij sprake is van overlast veroorzakend gedrag van geringe ernst. Over het algemeen gaat het om de volgende eisen:

  • een strafbaar feit van geringe ernst is begaan, en dit eenvoudig is vast te stellen
  • de schuld van de verdachte eenvoudig zijn vast te stellen, (volgens de Richtlijn en kader strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt moet de verdachte hebben bekend)
  • hooguit geringe schade is ontstaan
  • het strafbare feit zich leent voor een pedagogische benadering, en
  • het strafbare feit de kern van het strafbare gedrag van de verdachte uitmaakt.

Op grond van artikel 74 Sr. is een HALT-afdoening niet toegestaan voor misdrijven waarop naar wettelijke omschrijving een maximum gevangenisstraf van 6 jaar of meer is gesteld.

Meer informatie 'HALT-feiten'
> Richtlijn OM inzake Halt-afdoening

HALT-straf

Het HALT-project mag maximaal 20 uren duren (art. 77e lid 4 Sr.) en bestaat uit

a) gesprekken met de jeugdige en zijn ouders
b) het oefenen van het aanbieden van excuses en het daadwerkelijk aanbieden van excuses
c) het vergoeden van de door de toegebrachte schade
d) een leeropdracht die zoveel mogelijk in relatie staat tot het begane strafbare feit
e) een andere pedagogische activiteit

Het mag ook gaan om een combinatie van deze onderdelen.

> Meer informatie "Halt-afdoening"

Website HALT

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden