HALT-straf

De HALT-straf is altijd maatwerk. Het sluit zo veel mogelijk aan bij de aard van het desbetreffende strafbare feit en de omstandigheden waaronder het is gepleegd. De officier van justitie kan daartoe aanwijzingen geven.

Inhoud HALT-straf

In beginsel houdt de HALT-straf het volgende in:

a) gesprekken met de jeugdige en zijn ouders
b) het oefenen van het aanbieden van excuses en het daadwerkelijk aanbieden van excuses
c) het vergoeden van de door de toegebrachte schade
d) een leeropdracht die zoveel mogelijk in relatie staat tot het begane strafbare feit
e) een andere pedagogische activiteit

Het mag ook gaan om een combinatie van deze onderdelen.

Jeugdigen van 12 en 13 jaar zijn uitgesloten van de onder c genoemde, schaderegeling omdat artikel 6:164 BW bepaalt dat er geen civiele aansprakelijkheid bestaat voor jeugdigen in de genoemde leeftijdscategorie. Dit laat onverlet dat het Halt-bureau buiten de eigenlijke Halt-afdoening om kan bemiddelen bij de totstandkoming van een schadevergoedingsregeling tussen benadeelde en de ouders van de betreffende jeugdige. De schaderegeling dient in geld te worden opgesteld (ook als zij in natura wordt voldaan).

Maximum Halt-straf

De HALT-straf bedraagt maximaal 20 uren (art. 77e lid 4 Sr.).

Berekening uren HALT-straf

Het aantal uren van de HALT-straf wordt op de volgende wijze berekend.

 1. De leeftijd bepaalt als eerst het aantal uren
 2. Daarna wordt gekeken naar het strafbare feit
 3. Eventueel strafverzwarende omstandigheden worden bij de bepaling van het aantal uren betrokken
 4. De waarde van het gestolene of het schadebedrag bepaalt tot slot het aantal uren.

Uren

Verzwarende omstandigheden

Uren

Leeftijd

12–13 jaar

+0

14–15 jaar

+2

Recidive: binnen 2 jaar

+8

16–17 jaar

+4

na 2 jaar

+4

Vermogen

310. (Winkel)diefstal

+4

311. (Winkel)diefstal in vereniging

+5

Meerdere diefstallen
in ten hoogste 2 winkels

+4

321. Verduistering

+4

326. Oplichting

+5

416. Opzetheling

+4

417. Schuldheling

+3

Vandalisme

141. Openlijk geweld

+6

350. Vernieling

+4

424. Straatschenderij

+2

461. Verboden toegang

+2

Gemeentelijke verordeningen voor zover
betrekking hebbend op brandstichting, baldadigheid, overlast

+2

142. Misbruik maken van alarmnummers

+4

Risico voor de omgeving

+2

Alcohol

453. Openbare dronkenschap

+4

Drugs- en alcoholgerelateerde feiten
in gemeentelijke verordeningen

+4

Wpv

72. Verstoren

+2

73. Niet opvolgen

+2

LpW

2, lid 3 en 4c schoolverzuim:
tot een dagdeel verzuim

+2

Meerdere keren te laat komen

+2

Vuurwerk

1.2.2 Illegaal/ondeugdelijk vuurwerk
voorhanden

+4

1.2.4 >10 kg voorhanden tijdens
of buiten de verkoopperiode

+4

2.3.6 Afsteken buiten de toegestane
periode en

1.2.4 < 10 kg. vuurwerk voorhanden buiten de verkoopperiode

+2

Recidive bij vuurwerkzaken
binnen 2 jaar

+4

Recidive bij vuurwerkzaken
na 2 jaar

+2

Bij het totale aantal uren dat op grond van bovenstaande tabel is berekend, worden – indien van toepassing – nog uren opgeteld voor de waarde van het gestolene of de hoogte van het schadebedrag.

Waarde gestolene

Hoogte schadebedrag

0–10 euro

+0

0–50 euro

+0

11–25 euro

+2

51–150 euro

+2

26–75 euro

+3

151–500 euro

+3

76–150 euro

+4

501–900 euro

+4

Uitgangspunten

 • de strafmaat bedraagt ten hoogste 20 uur en is als volgt opgebouwd:

  • startgesprek: 1 uur,

  • opstellen excuusbrief: 1 uur,

  • leeropdracht: 1–3 uur,

  • vervolggesprek: 1 uur,

  • excuus aanbieden: 1 uur,

  • eindgesprek: 1 uur,

  • werkopdracht: de uren die resteren.

 • de inhoud van het landelijk overdrachtsformulier (LOF) is bepalend voor de strafmaat; het LOF bepaalt het delict;

 • schadebemiddeling vindt plaats ingeval van schade; schadevergoeding is een voorwaarde voor sepot bij 14 jaar en ouder;

 • Halt kan eventueel een leerproject inzetten als hiertoe aanleiding bestaat.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden