Vervangende hechtenis bij werkstraf

Wanneer de werkstraf niet tijdig wordt aangevangen of als de werkstraf niet naar behoren wordt verricht, dan zal de officier van justitie op grond van artikel 22g Sr. de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis bevelen. Het criterium is dat de taakstraf niet of niet naar behoren is verricht. In de volgende gevallen kan hier sprake van zijn:

  • de veroordeelde reageert niet op de uitnodigingsbrief voor het intakegesprek waardoor er nooit contact tussen hem en de reclassering tot stand komt
  • de veroordeelde komt de met de reclassering gemaakte afspraken niet na en verschijnt (vaker) niet op het werkstrafproject (eerst waarschuwing!)
  • de veroordeelde loopt er de kantjes vanaf op het werkstrafproject en doet niet goed mee (eerst waarschuwing!)
  • de termijn waarbinnen de werkstraf moet zijn voltooid, dreigt te verstrijken zonder dat de werkstraf is voltooid, en dit aan de veroordeelde is te wijten
  • ernstige misdragingen, zoals werkweigering, dronkenschap, strafbaar feit zoals mishandeling of bedreiging van de projectleider

Bevel tenuitvoerlegging vervangende hechtenis

De officier beveelt de op grond van artikel 22g de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. De officier van justitie moet dit per brief aan de veroordeelde melden. Deze brief, ook wel kennisgeving genoemd, moet zo spoedig mogelijk aan de veroordeelde te worden betekend. In de kennisgeving staat het aantal uren werkstraf dat de veroordeelde heeft verricht, het resterende aantal uren, en het aantal dagen vervangende hechtenis dat nu moet worden uitgezeten.

Wanneer de werkstraf door de officier van justitie is opgelegd in het kader van een strafbeschikking kan de officier geen bevel tenuitvoerlegging vervangende hechtenis afgeven. De zaak moet dan eerst door de officier aan de rechter worden voorgelegd. Alleen wanneer de werkstraf door een rechter is opgelegd, kan de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis worden bevolen.

Termijn bevel tenuitvoerlegging vervangende hechtenis

De officier van justitie is wel gebonden aan een termijn voor het geven van een bevel tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis. Op grond van artikel 22i Sr. moet de officier van justitie de tenuitvoerlegging bevelen binnen 3 maanden na het verstrijken van de termijn waarbinnen de werkstraf moest zijn uitgevoerd. Wanneer de officier de termijn voor het verrichten van de werkstraf heeft verlengd, wordt daarmee de termijn voor het afgeven van het bevel ook verlengd. 

Voorbeeld:
De politierechter heeft op 4 januari 2016 een werkstraf van 100 uren opgelegd. De veroordeelde was op die zitting aanwezig en heeft niet binnen 14 dagen hoger beroep ingesteld. De uitspraak is daardoor op 19 januari 2016 onherroepelijk geworden. De veroordeelde heeft dan een termijn van een jaar om de werkstraf te verrichten. Omdat deze termijn niet is gehaald, heeft de officier de termijn met een jaar verlengd. Wanneer de veroordeelde de werkstraf dan nog niet heeft verricht mag de officier van justitie binnen 2 jaar en 3 maanden na 19 januari 2016 de tenuitvoerlegging bevelen van de vervangende hechtenis.

Duur vervangende hechtenis

De duur van de opgelegde vervangende hechtenis is altijd de helft van het aantal uren werkstraf dat door de rechter is opgelegd:

Aantal uren werkstrafAantal dagen vervangende hechtenis
30 uren  15 dagen
40 uren  20 dagen
50 uren  25 dagen
60 uren  30 dagen
100 uren  50 dagen
120 uren  60 dagen
240 uren120 dagen

Bezwaarschrift tegen vervangende hechtenis

De veroordeelde kan binnen 14 dagen nadat de kennisgeving tenuitvoerlegging vervangende hechtenis aan hem is betekend op grond van artikel 22g lid 3 Sr. hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet (bij akte) worden ingediend bij het gerecht dat eerder de werkstraf heeft opgelegd. 

De rechter kan de beslissing van de officier wijzigen in die zin dat de veroordeelde nog een kans krijgt om de werkstraf te verrichten. Indien de rechter het bezwaarschrift gegrond verklaart, geeft hij in zijn beslissing het aantal uren taakstraf aan dat nog moet worden verricht en binnen welke termijn de taakstraf moet worden voltooid.

Geen opschortende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat u ook na het indienen van een bezwaarschrift door de politie kunt worden aangehouden voor het uitzitten van de vervangende hechtenis. Het is dus wel belangrijk dat u uit handen van de politie probeert te blijven. Bent u aangehouden, dan kan een advocaat vaak wel ervoor zorgen dat het bezwaarschrift versneld op zitting wordt behandeld. 

Bijstand advocaat 

Het is verstandig om het bezwaarschrift door een advocaat te laten opstellen en u ook door een advocaat te laten bijstaan. U hebt namelijk maar een kans om te voorkomen dat de vervangende hechtenis daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd. Hoger beroep is namelijk niet mogelijk.

Indien u de zaak aanmeldt via de website, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat waardoor de kans, dat u niet de vervangende hechtenis uit hoeft te zitten, groter wordt. De advocaten werken ook pro deo

Aanmelden nieuwe zaak

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden