Werkstraf

De werkstraf is een hoofdstraf, net als de gevangenisstraf en de geldboete. De werkstraf is geregeld in artikel 22c Sr (voor volwassenen) en artikel 77h en f Sr. (voor kinderen).

Taakstraf

Een werkstraf is een vorm van een taakstraf. De taakstraf bestaat uit de werkstraf en de leerstraf. Nu wordt een leerstraf niet zo heel vaak meer opgelegd.

Taakstrafverbod

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgelegd. Op grond van dit artikel is het de rechter niet toegestaan om een taakstraf op te leggen

  • voor misdrijven waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaar of meer zijn gesteld en het misdrijf een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer heeft gehad
  • voor ernstige wederspannigheid met letsel (art. 181 Sr), bezit kinderporno (art. 240b Sr.), verleiding minderjarige (art. 248a Sr.), ontucht met minderjarige prostituee (art. 248b Sr), Aanwezigheid bij seksuele exploitatie van een minderjarige (art. 248c Sr.), koppelarij (art. 250 Sr.)
  • wanneer eerder aan de verdachte een taakstraf is opgelegd voor een soortgelijk feit als waarvan de verdachte nu verdacht wordt, en de verdachte de taakstraf reeds heeft verricht of dat de officier van justitie de tenuitvoerlegging heeft van de taakstraf heeft bevolen omdat de verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren heeft verricht.

> meer informatie taakstrafverbod

Maximale werkstraf

De maximale werkstraf verschilt van het soort zitting alsook de leeftijd van de verdachte.

Omschrijving Artikel  Maximale werkstraf
TOM-zitting 74 lid 2 onder f Sr, 120 uren
Strafbeschikking 257a, tweede lid Sv, 120 uren, zonder hoorzitting
OM-zitting (ivm strafbeschikking) 257a, tweede lid Sv, 180 uren, alleen bij OM-zitting
Zitting kinderrechter 77h lid 2 Sr. 200 uren, tenzij combi met leerstraf of meerdere feiten,
dan 240 uren (art. 77m lid 6 Sr.)
OM-zitting jeugdigen (ivm strafbeschikking) 77f Sr. 60 uren
Zitting politierechter, MK, of gerechtshof  22c lid 3 Sr. 240 uren
  • Er is geen samenloopregeling als bedoeld in artikel 57 Sr, waardoor het maximum geldt per bewezenverklaard feit.
  • Voor de tijd die in voorarrest is ondergaan, vindt aftrek plaats op de werkstraf, op basis van 2 uur vermindering voor iedere dag dat de verdachte in voorarrest heeft gezeten

Vervangende hechtenis

In het vonnis bepaalt de rechter dat er vervangende hechtenis wordt toegepast als de werkstraf niet, of niet naar behoren, wordt verricht (artikel 22d Sr.). De officier van justitie kan in dat geval de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis bevelen. Wanneer de verdachte het hier niet mee eens is, kan hij binnen 14 dagen na kennisneming van het bevel een bezwaarschrift indienen bij het gerecht dat de werkstraf heeft opgelegd (artikel 6:6:24 Sv.).

> Meer informatie vervangende hechtenis bij werkstraf
> Veelgestelde vragen tenuitvoerlegging vervangende hechtenis bij werkstraf

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden