Zware mishandeling – advocaat nodig?

In artikel 302 Sr. is zware mishandeling ten laste gelegd. Bij zware mishandeling gaat het om het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Zware mishandeling wordt gezien als een ernstig feit en en de straffen die hierop zijn gesteld zijn ook tamelijk hoog. Het is daarom van belang dat u zich echt laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Zware mishandeling - zwaar lichamelijk letsel

Voor een bewezenverklaring van zware  mishandeling is vereist dat er zwaar lichamelijk letsel is toegebracht. Zwaar lichamelijk letsel is in de wet gedefinieerd in art. 82 WvSr.:
"1. Onder zwaar lichamelijk letsel worden begrepen: ziekte die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat, voortdurende ongeschiktheid tot uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden, en afdrijving of dood van de vrucht van een vrouw.
2. Onder zwaar lichamelijk letsel wordt mede begrepen storing van de verstandelijke vermogens die langer dan vier weken geduurd heeft."

Ook buiten de in artikel 82 Sr genoemde gevallen kan lichamelijk letsel als zwaar worden beschouwd. Daarbij geldt het criterium dat het letsel voldoende belangrijk is om naar normaal spraakgebruik als zwaar te worden aangemerkt. De Hoge Raad heeft bepaald dat lichamelijk letsel is als zwaar te beschouwen wanneer dat voldoende belangrijk is om naar gewoon spraakgebruik als zodanig te worden aangemerkt  (HR 13 maart 2001, NJ 2001, 329). Factoren die van belang zijn om uit te maken of het letsel als zwaar in de zin van de wet kan worden aangemerkt zijn de aard en ernst van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het ontbreken van uitzicht op (volledig) herstel.

Zware mishandeling vs mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg

In de artikelen 300 en 301 Sr. is ook al ‘zwaar lichamelijk letsel’ als bestanddeel in de wettekst opgenomen, maar in die situatie gaat het om het onopzettelijke gevolg dat door een enkele klap een ander onbedoeld en onverwacht zwaar lichamelijk letsel oploopt. Die situatie doet zich niet vaak voor. Bij artikel 302 Sr. gaat het daarentegen om de opzettelijke variant. U slaat of schopt een ander zo hard en/of zo vaak dat die ander daardoor zwaar lichamelijk letsel oploopt. 

Straf zware mishandeling

In de wettekst wordt ook hier weer enkel de maximum gevangenisstraf vermeld:
1. Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Wat precies onder zwaar lichamelijk letsel moet worden verstaan, zullen we verderop in de informatiebrochure uitleggen.

Volgens de LOVS Oriëntatiepunten geldt er voor een zware mishandeling zonder wapen al een gevangenisstraf van 3 maanden. Een kopstoot of een trap tegen het hoofd levert al 6 maanden gevangenisstraf op. 

Poging tot zware mishandeling

Bij een poging tot zware mishandeling moet u onder meer denken aan het slaan met een knuppel tegen het lichaam of het met geringe snelheid op iemand inrijden. In de praktijk zien we vaak dat de politie de zaak erger aanzet dan het in werkelijkheid is. Een mishandeling kan dan al snel worden aangemerkt als een poging tot zware mishandeling of zelfs een poging tot doodslag ook al viel het letsel reuze mee.

Advocaat bij zware mishandeling

Wordt u verdacht van zware mishandeling en hebt u een uitnodiging gekregen voor een verhoor bij de politie of een dagvaarding om te verschijnen bij de politierechter of de meervoudige strafkamer, meldt dan uw zaak direct bij ons aan. Probeer in ieder geval nooit zelf uw verdediging te voeren, omdat een veroordeling voor zware mishandeling voor u tot gevolg heeft dat u een strafblad krijgt met mogelijke consequenties voor uw VOG

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden