Duur PIJ-maatregel

De PIJ-maatregel wordt in beginsel opgelegd voor de duur van 3 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Verlenging PIJ-maatregel

Na de periode van 2 jaar kan de officier van justitie vorderen dat de PIJ-maatregel wordt verlengd. Verlenging is alleen mogelijk bij een misdrijf tegen of dat gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

Maximale duur PIJ-maatregel

De maximale duur van de PIJ-maatregel bedraagt 7 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Voorwaardelijke beëindiging PIJ-maatregel

In alle gevallen eindigt de maatregel voorwaardelijk, één jaar voordat de maximale duur van de maatregel wordt bereikt (artikelen 77s, zesde lid, en 77t, tweede lid, Sr). Tijdens de voorwaardelijke beëindiging dient de jeugdige zich te houden aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden die gelden tijdens de voorwaardelijke beëindiging zijn opgesomd in artikel 77ta, eerste lid, Sr.

> Meer informatie voorwaardelijke beëindiging PIJ-maatregel

TBS na PIJ-maatregel

De maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen die is verlengd tot de in artikel 77t, tweede lid, bedoelde duur van zeven jaren, kan door de rechter ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie worden omgezet in de maatregel, bedoeld in artikel 37a, indien de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de omzetting in die maatregel eist.

Bij de beslissing betrekt de rechter:

  • a. een recent opgemaakt, met redenen omkleed en ondertekend advies afkomstig van het hoofd van de inrichting, en
  • b. een afschrift van de aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de veroordeelde.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden