Voorwaardelijk einde PIJ-maatregel

In alle gevallen eindigt de maatregel voorwaardelijk, één jaar voordat de maximale duur van de maatregel wordt bereikt (artikelen 77s, zesde lid, en 77t, tweede lid, Sr). Daarna kan een pakket met voorwaarden worden opgelegd aan de veroordeelde minderjarige. De voorwaardelijke beeindiging kan plaatsvinden zonder tussenkomst van de rechter (Wet van 5 april 2012, 155 Wv 33008,  wijziging art 77ta Sr., sedert 1 april 2012)

Voorwaarden bij einde PIJ-maatregel

Tijdens de voorwaardelijke beëindiging dient de jeugdige zich te houden aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden die gelden tijdens de voorwaardelijke beëindiging zijn opgesomd in artikel 77ta, eerste lid, Sr.

De voorwaarden houden in ieder geval in:

  • de jeugdige zich gedurende de voorwaardelijke beëindiging niet schuldig zal maken aan enig strafbaar feit;
  • de jeugdige zich zal gedragen naar de aanwijzingen van een reclasseringsinstelling, ook indien deze voorwaarden een vorm van intensieve begeleiding inhouden;
  • de jeugdige zich niet zal onttrekken aan het toezicht.

N.B. de voorwaardelijke beëindiging kan ook worden gedaan zonder tussenkomst van de rechter (artikel 77ta Sr., Wet van 5 april 2012, 155 (Wv 33008).

Overtreden c.q. niet houden aan voorwaarden

Indien de veroordeelde zich niet houdt aan de voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke beëindiging van de PIJ-maatregel, kan de rechter op vordering van de officier van justitie bepalen wat er met de jeugdige moet gebeuren (art. 77tb Sr.). De rechter kan de volgende beslissingen nemen:

  • de voorwaardelijke beëindiging kan worden verlengd;
  • de jeugdige kan worden teruggeplaatst in een justitiële (jeugd)inrichting;
  • de gestelde voorwaarden kunnen worden aangevuld en gewijzigd;
  • er kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld, conform artikel 77z Sr

Sedert de wetswijziging van 1 april 2012 is het ook mogelijk om een time-out op te leggen. De mogelijkheid van terugplaatsing kan daarmee door de rechter worden ingezet om de jeugdige te stimuleren zich beter aan de gestelde voorwaarden te houden gedurende de periode van de voorwaardelijke beëindiging. Een dergelijke time-out kan ten hoogste tweemaal worden toegepast.

V

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden