Voorwaarden opleggen TBS

Om TBS met dwangverpleging of TBS met voorwaarden te kunnen opleggen, moet er voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • veroordeling voor een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 4 jaar of meer is gesteld, alsook bij veroordeling wegens de artikelen 132, 285 lid 1, 285b, 395 Sr. en 175 lid 2 WVW alsook 11 lid 2 Opiumwet.
  • er moet sprake zijn van een ten tijde van het begaan van het feit vastgestelde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens
  • Deze gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis moet zijn vastgesteld door een met redenen omkleed advies van minimaal twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines (psychiater en psycholoog), tenzij de verdachte niet meewerkt aan het onderzoek
  • Er moet causaal verband bestaan tussen de stoornis en de daad
  • De veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen moet de oplegging van TBS eisen

Advies gedragsdeskundigen

Om de maatregel TBS op te kunnen leggen moet er een met redenen omkleed, gedagtekend, en ondertekend advies liggen van ten minste twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines. De betrokkene kan niet bepalen welke deskundigen advies moeten uitbrengen. De gedragsdeskundigen worden door de rechter-commissaris benoemd.

Het advies moet zijn opgesteld door ten minste twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines, van wie er een een psychiater moet zijn. Toegestaan is dat het onderzoek wordt verricht door bijvoorbeeld een arts-assistent. die onder supervisie van een psychiater staat, als de psychiater de verdachte ook zelf onderzoekt om de bevindingen van de arts-assistent te toetsen (HR 17 janauri 2006, NbSr. 2006, 43). 

Ook als de gedragsdeskundigen niet adviseren om TBS op te leggen, kan de rechter desalniettemin de maatregel TBS aan de verdachte opleggen (HR 20 januari 2009, ECLI:NL:2009:BF3162). Ook het omgekeerde kan. De rechter kan ook anders beslissen en bijvoorbeeld afzien van oplegging van de maatregel TBS en een langdurige gevangenisstraf opleggen (HR 20 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG1645). De rechter is dus niet gebonden aan de adviezen van de gedragsdeskundigen over de persoonlijkheid van de verdachte. De waardering van de rapporten is aan de rechter voorbehouden (HR 24 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6012).

Gevaarscriterium

Met de termen gevaarlijk voor zichzelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid van personen of goederen is beoogd aan te sluiten bij de terminologie in de Wet BOPZ. Onder gevaar wordt mede verstaan het gevaar voor de psychische gezondheid van anderen (HR 31 januari 2006, ECLI: NL:HR:2006:AU708)

 

Algemene veiligheid van goederen

Voor de toepassing van de maatregel van TBS is wegens gevaar voor de algemene veiligheid van goederen als bedoeld in artikel 37a en 37b Sr. is meer vereist dan ernstig gevaar van het ongestoorde bezit van goederen van willekeurige derden. Hierbij valt te denken aan gevallen waarin vermogensdelicten de algemene veiligheid personen ernstig in gevaar kunnen brengen, zoals bij diefstal met geweld of afpersing (HR 23 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2754).

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden