Weigering onderzoek TBS

Artikel 37 lid 3 Sr. biedt de mogelijkheid om het in artikel 37 lid 2 Sr. voorgeschreven advies van twee gedragsdeskundigen buiten toepassing te laten voor het geval de betrokkene weigert om zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van het advies moet worden verricht. Oplegging van TBS is dus ook mogelijk als de verdachte weigert mee te werken aan een multidisciplinair onderzoek. Hieraan worden wel voorwaarden gesteld.

Voorwaarden opleggen TBS bij weigering

Artikel 37 lid 3 Sr. stelt twee voorwaarden aan de mogelijkheid om TBS op te leggen ten aanzien van een verdachte die weigert om zijn medewerking aan het multidisciplinair onderzoek te verlenen:

  • Voor zover mogelijk moeten de ingeschakelde gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel ieder voor zich een rapport maken over de reden van de weigering, waarbij eventueel door de gedragsdeskundigen iets wordt gezegd over de aanwezigheid van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling
  • Van de rechter wordt verwacht dat hij zoveel mogelijk tracht om een ander advies of rapport te krijgen dat hem kan voorlichten over de wenselijkheid of noodzakelijkheid om TBS op te leggen.
    > Aan een dergelijk advies of rapport wordt de eis gesteld dat de betrokkene bereid is of is geweest aan de totstandkoming daarvan mee te werken.
    > Het mag hierbij dus ook gaan om rapporten die ouder dan een jaar zijn, mits de verdachte eerder wel heeft meegewerkt aan de totstandkoming van die rapporten. 
    > Niet is vereist dat de verdachte instemt met het gebruik van een dergelijk ouder rapport (HR 24 januari 2006, NJ 2006, 108)

Onderzoek Pieter Baan Centrum

Indien de verdachte niet meewerkt aan het onderzoek, kan de rechter-commissaris eerst nog (op vordering van de officier van justitie, of op verzoek van de verdachte, dan wel ambtshalve) op grond van artikel 196 Sv. de plaatsing in een observatiekliniek bevelen. Het gaat dan om een Plaatsing in het Pieter Baan Centrum

Gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis

De voorwaarden van artikel 37 lid 3 Sr. gelden naast de eis dat dat gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis moet zijn vastgesteld. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden