Enkelbandje – Elektronisch toezicht ipv gevangenisstraf

Geplaatst op: 14 maart 2018

Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten of ze niet met een enkelbandje, oftewel elektronisch toezicht, buiten kunnen blijven en zo het uitzitten van een gevangenisstraf kunnen voorkomen. Helaas is dat niet meer mogelijk.

Lees meer >


Plaatsing jeugdigen in Forca

Geplaatst op: 20 mei 2017

Jeugdigen die niet meewerken aan een rapportage van het NIFP, kunnen op vordering van de officier van justitie of ambtshalve door de rechter-commissaris worden geplaatst in een Forensisch Consortium Adolescenten (Forca), ook wel het Pieterbaan Centrum (PBC) voor jongeren genoemd. Forca is een samenwerkingsverband tussen justitiële jeugdinrichtingen, de drie reclasseringsorganisaties, centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. De doelstelling van ForCA is om beter zicht te krijgen op jongeren met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel, ernstige gedrags- en andere problemen; die mogelijk een delict hebben gepleegd of waarvoor een hoog risico bestaat en waarbij preventief werken voorop staat. Deze jongeren krijgen te maken met uiteenlopende personen, deskundigen en instellingen die allen vanuit het eigen perspectief zo goed mogelijk bijdragen aan de beeldvorming van hen. Toch is er soms een tekort aan kennis, of is de kennis te versnipperd. Dat maakt het lastig om de juiste antwoorden te vinden op de altijd belangrijke, maar vaak complexe vragen rondom de problematiek van deze jongeren.

Criteria voor plaatsing Forca

De criteria voor plaatsing in een Forca zijn:

  • het moet gaan om een fors delict (alleen of in groepsverband)
  • bijzondere omstandigheden
  • bijzondere systeemproblematiek
  • hardnekkige recidive
  • een specialistische vraagstelling

Plaatsing Forca na PIJ-maatregel

Onze Minister kan bepalen dat een jeugdige aan wie de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is opgelegd, voor een periode van ten hoogste zeven weken ter observatie wordt geplaatst in een daartoe aangewezen inrichting (Artikel 22d lid 1 BJI ). Deze periode kan eenmalig met ten hoogste vier weken worden verlengd (lid 2).

> Meer informatie plaatsing bij Forca

Plaatsing Forca op verzoek directeur jeugdinrichting

De plaatsing ter observatie kan op verzoek van de directeur van de inrichting waar de jeugdige verblijft plaatsvinden in de volgende gevallen:
a. indien daartoe uit het oogpunt van de behandeling van de jeugdige aanleiding bestaat;
b. indien deze noodzakelijk wordt geacht met het oog op de opstelling van een advies ten behoeve van verlenging van de maatregel


Wet- en regelgeving over voorarrest

Geplaatst op: 27 maart 2017

Overzicht van de wet- en regelgeving met betrekking tot voorarrest.

Lees meer >


Vordering legitimatie alleen wanneer dit noodzakelijk is

Geplaatst op: 04 december 2016

Uit de parlementaire geschiedenis op de WID blijkt dat een politieagent slechts naar iemand legitimatie mag vragen voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak. Er moet een concrete aanleiding zijn waardoor een burger de aandacht van een agent op zich vestigt (Kamerstukken II, 2003 – 2004, 29218, nr. 10).

Regelmatig doen agenten deze vordering, zonder dat hiervoor een noodzaak is.

> Wanneer is een vordering tonen legitimatiebewijs toegestaan?

Doorzoeken auto na niet kunnen tonen legitimatiebewijs is niet toegestaan

Dit zien we o.a. in HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1388:
“Het niet kunnen tonen van een rij- en kentekenbewijs en de aanwezigheid van dozen en buizen in de auto is daarvoor onvoldoende. Het is dan niet toegestaan om ter vaststelling van de identiteit de auto te doorzoeken.”
Hoge Raad stelt wel het vormverzuim vast, maar verbindt hier geen gevolgen aan.


Procedure bij wraking rechter

Geplaatst op: 12 november 2016

De procedure die gevolgd moet worden bij wraking van een rechter volgt uit

 


Niet-ontvankelijkheid OM wegens schending vertrouwensbeginsel

Geplaatst op: 31 mei 2016

Wanneer het Openbaar Ministerie een sepotbericht uitvaardigt, wekt zij daarmee de indruk dat de verdachte niet zal worden vervolgd. Indien het OM vervolgens de verdachte toch vervolgt, handelt zij in strijd met het vertrouwensbeginsel. Vanwege deze schending van het vertrouwensbeginsel, kan het OM niet in de strafrechtelijke vervolging van verdachte worden ontvangen. Aan het sepotbericht mag de verdachte immers het gerechtvaardigde vertrouwen ontlenen dat hij ter zake van dit feit geen vervolging meer te duchten had, zodat het openbaar ministerie in de vervolging ter zake van dat strafbare feit niet-ontvankelijk is.

> Meer informatie schending vertrouwensbeginsel


Gratie bij levenslang

Geplaatst op: 02 februari 2016

Uit twee recente uitspraken van de Haagse voorzieningenrechter blijkt dat de rechter die de Koning adviseert over het gratieverzoek en de voor de gratiebeslissing verantwoordelijke bewindsman van mening verschillen over de uitleg van de Europese rechtspraak inzake de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Dit leidt niet alleen tot een onverkwikkelijk openbaar debat over de toekomst van juist degenen die zich in een uitzonderlijk kwetsbare positie bevinden maar zet ook het gratie-instituut op het spel. Indien de bewindsman geen oog meer heeft voor het in de Gratiewet vervatte evenwicht tussen rechter en administratie om de inbreuk op de machtenscheiding, die gratieverlening in feite is, te rechtvaardigen, beantwoordt het recht van gratie niet meer aan zijn doel. Dit doel is namelijk ‘ertoe bij te dragen dat door de onafhankelijke rechter opgelegde sancties in overeenstemming met eisen van rechtvaardigheid, humaniteit en doelmatigheid ten uitvoer worden gelegd’ (Memorie van toelichting Gratiewet, p. 14 en 15).

Lees meer >


Scriptie levenslang is levenslang

Geplaatst op: 02 februari 2016

Een onderzoek naar de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland in het licht van de jurisprudentie van het Europese Hof voor de rechten van de mens

Scriptie levenslang is levenslang

Lees meer >


Geen detentieongeschiktheid vanwege leeftijd en gezondheid

Geplaatst op: 24 januari 2016

Detentieongeschiktheid wordt niet snel aangenomen. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden is er sprake van detentieongeschiktheid. Dit blijkt wel uit de jurisprudentie.

Lees meer >


Levenslang opgelegd voor dubbele medicijnmoord

Geplaatst op: 24 januari 2016

De rechtbank heeft zich gebogen over de vraag of het opleggen van een levenslange gevangenisstraf in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
(Rb Amsterdam, 14 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:132).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden