Plaatsing jeugdigen in Forca

Jeugdigen die niet meewerken aan een rapportage van het NIFP, kunnen op vordering van de officier van justitie of ambtshalve door de rechter-commissaris worden geplaatst in een Forensisch Consortium Adolescenten (Forca), ook wel het Pieterbaan Centrum (PBC) voor jongeren genoemd. Forca is een samenwerkingsverband tussen justitiële jeugdinrichtingen, de drie reclasseringsorganisaties, centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. De doelstelling van ForCA is om beter zicht te krijgen op jongeren met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel, ernstige gedrags- en andere problemen; die mogelijk een delict hebben gepleegd of waarvoor een hoog risico bestaat en waarbij preventief werken voorop staat. Deze jongeren krijgen te maken met uiteenlopende personen, deskundigen en instellingen die allen vanuit het eigen perspectief zo goed mogelijk bijdragen aan de beeldvorming van hen. Toch is er soms een tekort aan kennis, of is de kennis te versnipperd. Dat maakt het lastig om de juiste antwoorden te vinden op de altijd belangrijke, maar vaak complexe vragen rondom de problematiek van deze jongeren.

Criteria voor plaatsing Forca

De criteria voor plaatsing in een Forca zijn:

  • het moet gaan om een fors delict (alleen of in groepsverband)
  • bijzondere omstandigheden
  • bijzondere systeemproblematiek
  • hardnekkige recidive
  • een specialistische vraagstelling

Plaatsing Forca na PIJ-maatregel

Onze Minister kan bepalen dat een jeugdige aan wie de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is opgelegd, voor een periode van ten hoogste zeven weken ter observatie wordt geplaatst in een daartoe aangewezen inrichting (Artikel 22d lid 1 BJI ). Deze periode kan eenmalig met ten hoogste vier weken worden verlengd (lid 2).

> Meer informatie plaatsing bij Forca

Plaatsing Forca op verzoek directeur jeugdinrichting

De plaatsing ter observatie kan op verzoek van de directeur van de inrichting waar de jeugdige verblijft plaatsvinden in de volgende gevallen:
a. indien daartoe uit het oogpunt van de behandeling van de jeugdige aanleiding bestaat;
b. indien deze noodzakelijk wordt geacht met het oog op de opstelling van een advies ten behoeve van verlenging van de maatregel

< Terug naar Gevangenisstraf
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden