Verloop zitting kinderrechter

De kinderrechters zijn speciaal getraind in de omgang en benadering van minderjarige verdachten. Het pedagogische karakter van de zitting staat voorop. De minderjarige verdachte moet worden aangesproken op zijn gedrag en krijgt een (lichte) straf om te voorkomen dat hij nog eens zoiets doet.

De zitting bij de kinderrechter verloopt steeds volgens een vast stramien.

 1. Binnenkomst
  Bij aankomst op de rechtbank meldt u zich bij de bode. U geeft uw naam door en u noemt het tijdstip van de zitting. Neem voor de volledigheid altijd een kopie van de dagvaarding mee. De bode zal u vertellen in welke zittingszaal de zaak zal worden behandeld. U neemt vervolgens plaats in de wachtruimte nabij de zittingszaal. Wanneer u aan de beurt bent, zal de bode u de zittingszaal in begeleiden. Eenmaal in de zittingszaal neemt u plaats op de door de bode aangewezen tafel voor de kinderrechter.
 2. Opening onderzoek ter terechtzitting
  Vervolgens zal de kinderrechter het onderzoek ter terechtzitting openen en u vragen naar uw naam, geboortedatum en -plaats, en uw huidige adresgegevens. De kinderrechter doet dit om na te gaan of u inderdaad de persoon bent die op de dagvaarding staat vermeld, maar ook om te controleren of de adresgegevens nog juist zijn. Na de controle van de gegevens zal de kinderrechter u uitleggen dat u goed moet opletten en dat u als verdachte niet tot antwoorden verplicht bent. U hebt dus het recht om te zwijgen op vragen die mogelijk belastend voor u zijn.
 3. Tenlastelegging
  Hierna zal de kinderrechter het woord geven aan de officier van justitie. De officier zal de tenlastelegging voordragen en daarbij dus aangeven waarvan u precies wordt verdacht. Het gaan om een beknopte weergave van de feiten op de tenlastelegging.
 4. Onderzoek door de kinderrechter
  Vervolgens zal de rechter zich weer tot u wenden voor de bespreking van de feiten. De rechter zal aan u vragen wat er nu precies is gebeurd. Het kan zijn dat de rechter u vraagt om uw verhaal (beknopt) te doen maar het kan ook zijn dat de rechter specifieke vragen aan u gaat stellen. U moet weten dat de rechter vooraf het dossier heeft gelezen, dus hij is bekend met de inhoud van alle verklaringen. Soms neemt de kinderrechter tijdens de zitting de belangrijkste elementen uit de verklaringen met u door. De kinderrechter vraagt daarna of de officier van justitie dan wel de advocaat nog vragen heeft over de feiten. Mocht u vergeten zijn om iets belangrijks te vertellen, dan zal de advocaat u hierover wellicht nog vragen stellen om u enigszins te sturen.Hierna zal de kinderrechter vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden, zoals:
  – Wat doet u voor werk?
  – Hoeveel inkomen heeft u per maand?
  – Kunt u hiervan goed rondkomen?
  – Heeft u met bepaalde dingen hulp nodig in het leven?
  – etc.De kinderrechter probeert hierdoor een beeld te krijgen van uw leven om zo maatwerk te kunnen leveren bij het opleggen van de straf. Zo kunt u bijvoorbeeld betaling in termijnen vragen, als u de geldboete niet ineens kunt betalen.
 5. Gesprek met ouders en Raad voor de Kinderbescherming
  Vervolgens zal de kinderrechter zich wenden tot de ouders om te vragen hoe het thuis gaat met de minderjarige. Ook aan de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming, die altijd aanwezig is tijdens zittingen bij de kinderrechter, zal worden gevraagd hoe het gaat met de minderjarige en wat zij adviseren qua straf. Meestal heeft de medewerker van de Raad ook eerst al een rapport gemaakt dat vooraf al naar de kinderrechter is toegestuurd.
 6. Vordering benadeelde partij
  Wanneer er een benadeelde partij is, zal de kinderrechter diens vordering ook behandelen. Meestal heeft de benadeelde partij dan een voegingsformulier ingediend dat tijdens de zitting wordt besproken. Aan u wordt gevraagd of u bereid bent om de schade te vergoeden. U kunt dan het beste antwoorden dat u bereid bent de schade te vergoeden voor zover de rechter die redelijk acht. Uw advocaat zal de vordering later nog bespreken tijdens zijn pleidooi en hij zal daarbij verweer voeren tegen de verschillende schadeposten en/of de verschuldigdheid van een schadevergoeding in z’n algemeenheid. De benadeelde partij heeft ook nog een spreekrecht. Tijdens het spreekrecht mag de benadeelde partij aangeven wat het feit voor hem/haar heeft betekend.
 7. Requisitoir
  Dan zal de kinderrechter het woord geven aan de officier van justitie. Dit noemen we het requisitoir. De officier van justitie zal zijn mening geven over welke feiten bewezen kunnen worden verklaard en welke niet, alsook wat de verschillende bewijzen zijn waarop de officier zijn standpunt baseert. Aan het eind van het requisitoir zal de officier van justitie de straf eisen.
 8. Pleidooi
  Direct daarna krijgt de advocaat het woord. Dit noemen we het pleidooi van de advocaat. In zijn pleidooi reageert de advocaat op het requisitoir van de officier. Hij zal namens de verdachte verweer voeren tegen de verschillende beschuldigen en aangeven waarom u niet veroordeeld moet worden of wanneer u minder straf zou moeten krijgen.
 9. Repliek en dupliek
  Hierna krijgt de officier van justitie weer het woord om te reageren op hetgeen de advocaat bij pleidooi naar voren heeft gebracht en daarna mag de advocaat hierop weer reageren. Dit noemen repliek (= de reactie van de officier van justitie) en dupliek (= de reactie van de advocaat). Dit is overigens geen verplicht onderdeel. Het kan zijn dat de officier van justitie geen reden ziet voor een nadere reactie.
 10. Het laatste woord
  Aan het eind van de zitting krijgt u van de kinderrechter het laatste woord. U mag hierbij nog iets naar voren brengen wat nog niet aan de orde is gesteld of u kunt zelf ook nog reageren op hetgeen de officier van justitie heeft gezegd. U kunt het laatste woord ook gebruiken om nog eens uw excuses aan te bieden wanneer u het feit hebt bekend.
  Overigens is het laatste woord niet verplicht. U hoeft dus niet perse iets te zeggen.
 11. Sluiting onderzoek ter terechtzitting en uitspraak
  Hierna zal de kinderrechter het onderzoek ter terechtzitting sluiten en direct uitspraak doen. De uitspraak wordt in bijna alle gevallen mondeling gedaan. De kinderrechter zal u erop wijzen dat u het recht heeft om binnen 14 dagen in hoger beroep te gaan maar u hebt ook het recht om afstand te doen van dit recht. In dat laatste geval wordt de uitspraak direct onherroepelijk wanneer ook de officier van justitie afstand doet van het recht om in hoger beroep te gaan.

Duur zitting kinderrechter
De gemiddelde duur van een zitting bij de kinderrechter bedraagt ongeveer 20 tot 30 minuten. Omdat de zaken erg krap worden gepland, lopen de zitting nogal uit en kan het zijn dat u lang moet wachten voordat uw zaak bij de kinderrechter wordt behandeld.

Aantekening uittreksel mondeling vonnis
Indien u de uitspraak later toch op schrift wilt hebben, kunt u bij de rechtbank een aantekening uittreksel mondeling vonnis opvragen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden