Definitie processtukken in het strafrecht

De definitie van processtukken is abstract omschreven in artikel 149a lid 2 Sv.:
"Tot de processtukken behoren alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn."

Beoordelingsmaatstaf definitie processtukken

Van belang om vast te stellen is dat de wetgever in artikel 149a lid 2 Sv. een beperktere definitie hanteert dan in het Dev Sol- arrest, terwijl de wetgever in de memorie van toelichting juist verwijst naar de uitspraken van de HR 20 juni 2000, NJ 2000, 502 en HR 4 januari
2000, NJ 2000, 537 (m.nt. Schalken) die een herhaling inhoudt van het door de Hoge Raad gehanteerde criterium in het Dev Sol-arrest.

Niet enkel aan officier om te bepalen wat processtuk is

Hoewel artikel 149a lid 1 Sv. bepaalt dat de officier van justitie verantwoordelijk is voor de samenstelling van de processtukken, is het niet zo dat het ook enkel de officier van justitie is die bepaalt wat een processtuk is en wat niet.
In de memorie van toelichting wordt daarover opgemerkt dat het uitdrukkelijk niet zo is dat stukken pas tot processtuk worden ‘gepromoveerd’ als de officier van justitie deze als zodanig bij de processtukken heeft gevoegd; ook stukken die dus nog niet zijn gevoegd, kunnen (dus) een processtuk zijn (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, p. 19. Zie ook Kamerstukken I 2011/12, 32 468, nr. C, p. 4)
Het recht op kennisneming is immers gekoppeld aan het verdedigingsbelang (en aan het zijn van verdachte) en daarvan kan sprake zijn voordat (formeel) sprake is van een criminal charge (Zie Preadvies Adviescommissie Strafrecht, p. 5. Zie ook Rb. Utrecht 31 juli 2007, LJN.

In ieder geval is niet beslissend of de stukken wel of niet bij het procesdossier zijn gevoegd, of nog bij de politie liggen (Rechtbank Breda 26 maart 2009, Nieuwsbrief Strafrecht 2009, 187 en  rechtbank Maastricht 19 maart 2009, Nieuwsbrief Strafrecht 2009, 199).
BJ4375).

Definitie processtukken

In Dev Sol beantwoordde de Hoge Raad de eerste van deze vragen aldus, dat ‘in het dossier dienen te worden gevoegd stukken die redelijkerwijs van belang kunnen zijn, hetzij in voor de verdachte belastende, hetzij in voor hem ontlastende zin, ook wel het relevantiecriterium genoemd. 
"Daar waar de verdediging de betrouwbaarheid of rechtmatigheid van de verkrijging van enig bewijsmiddel aanvecht, brengen de beginselen van een behoorlijke procesorde mee dat de verdediging de kennisneming van voor die beoordeling relevante, niet tot de processtukken behorende, documenten niet mag worden onthouden."

Tegenwoordig is de definitie van processtukken te vinden in artikel 149a Sv.:
"Tot de processtukken behoren alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn."

> Meer informatie denifitie processtukken
> Wat behoort nu tot de processtukken? (TIP)

Verbaliseringsplicht

Bij de vraag wat er nu precies onder processtukken moet worden verstaan, kan het in sommige zaken ook gaan om de verbaliseringsplicht. Wanneer moet een politieagent wel vastleggen wat hij doet, heeft gehoord of gezien, of wat zij zegt, en wanneer kan hij het opmaken van een proces-verbaal achterwege laten. Uitgangspunt is de algehele verbaliseringsplicht van artikel 152 Sv.: in beginsel moet overal proces-verbaal van worden opgemaakt. Er gelden echter twee uitzonderingen: 

  1. Het is niet ernstig genoeg
  2. Het draagt niet in ontlastende of belastende zin bij aan het bewijs

> Meer informatie verbaliseringsplicht

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden