Kennisneming processtukken

Een verdachte heeft recht op kennisneming van de processtukken. Vraag altijd via uw advocaat de processtukken op, zodat u altijd weet wat er in de aangifte en andere verklaringen staat en over welke bewijzen politie en justitie denken te beschikken.

Vanaf wanneer recht op kennisneming processtukken

Het recht op kennisneming van de processtukken ontstaat vanaf het eerste verhoor, na aanhouding (art. 30 lid 1 Sv.). In de memorie van toelichting bij de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3) is uitdrukkelijk bepaald dat in elk geval de kennisneming dient plaats te vinden vanaf het eerste verhoor en bij langlopende onderzoeken zelf al voor het eerste verhoor. Het voordeel hiervan is dat de verdachte 

> Meer informatie ontstaansmoment recht op kennisneming

Onbeperkte kennisneming processtukken

De memorie van toelichting gaat ook uit van een onbeperkte bevoegdheid tot kennisneming van de processtukken:

“Onbeperkte bevoegdheid tot kennisneming
(..)
Het huidige artikel 30 Sv biedt de verdachte een in beginsel onbeperkte bevoegdheid tot kennisneming van de processtukken. De verdachte kan daardoor al vroeg worden geïnformeerd over het verloop en de resultaten van het opsporingsonderzoek. Hij kan gebruik maken van zijn verdedigingsrechten en op die manier een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding. Zo is het mogelijk dat de verdachte na inzage van de processtukken verzoekt om de verrichting van enig onderzoek door de rechter-commissaris. Daarmee kan worden voorkomen dat de zaak later ter terechtzitting wordt aangehouden voor nader onderzoek.”

Recht op kennisneming processtukken en art. 6 EVRM

Artikel 6 EVRM  geeft een ieder recht op een eerlijk proces. Deze verdragsbepaling besteedt geen expliciete aandacht aan de samenstelling van de processtukken en het recht op inzage van het procesdossier. Wel bepaalt artikel 6, derde lid, onder b, EVRM dat een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, het recht heeft 'te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging'. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kan verder worden afgeleid dat dit Hof van oordeel is dat het recht op kennisneming van de processtukken ook overigens rechtstreeks voortvloeit uit het recht op een 'fair trial'en het daarmee samenhangende recht op 'equality of arms'. Relevante rechtspraak geeft samengevat het volgende beeld. De mogelijkheid tot het kennisnemen van de processtukken vormt een essentiële voorwaarde om een procedure op tegenspraak te voeren.

> Meer informatie kennisneming processtukken ogv art. 6 EVRM

Kennisneming processtukken via OM

Een verzoek tot kennisneming van de processtukken moet altijd via de officier van justitie verlopen. De advocaat dient een verzoek tot het inzien van de processtukken in te dienen bij het OM. In sommige gevallen kan de advocaat proberen de inzage in het strafdossier af te dwingen via de politie, maar in beginsel is dit niet te bedoeling. 

> Meer informatie kennisneming processtukken via officier van justitie

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden