Berekening schadevergoeding slachtoffer

Voor de vaststelling van de aan de benadeelde partij toekomende schadevergoeding, moet naar de volgende onderdelen worden gekeken:

Rechtstreekse schade

Overtreding van een strafrechtelijke bepaling is steeds onrechtmatig, maar dat betekent niet vanzelf dat de geschonden norm strekt tot bescherming van schade, zoals de benadeelde partij die heeft geleden (art. 261 lid 2 sub b Sv.) Het criterium voor de beoordeling of er sprake is van rechtstreekse schade is dat de benadeelde partij wordt getroffen in een belang dat door de geschonden strafbepaling wordt beschermd. Dit wordt ook wel het relativiteitsvereiste genoemd.

> Meer informatie rechtstreekse schade
> Artikel 51f Sv. nader uitgelegd

Schadeposten

Het is altijd de vraag welke schadeposten dan voor vergoeding in aanmerking komen. Wij zetten de verschillende schadeposten die in het kader van een vordering benadeelde partij kunt eisen voor u op een rij.

Schadepost Toelichting
Materiële schade  
Reiskosten  
   
Eigen risico zorgverzekering  
   
   
   
   
Shockschade Een in de psychiatrie erkend ziektebeeld voortvloeiend uit een hevige emotionele schok door het waarnemen van het misdrijf of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan, hetgeen zich met name voor zal doen indien sprake is van een nauwe (affectieve) band met degene die door het ongeval is gedood
Studievertraging Schade die is opgelopen door een vertraging in de studie
Immateriële schade / smartengeld  
Kosten van rechtsbijstand  De vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ter verkrijging van voldoening van schade toewijsbaar als zijnde proceskosten. De rechtbank het daarvoor het liquidatietarief rechtbanken met een waarde van € 894,- per punt als uitgangspunt nemen. Per proceshandeling kan een punt worden toegekend.
Wettelijke rente Wettelijke rente kan worden gevorderd op grond van artikel 6:119 BW, vanaf de datum van het strafbare feit. Er dient wel een berekening van de rente tot de dag van de zitting te worden overgelegd.
Kosten bij overlijden Artikel 6:108 BW geeft een limitatieve opsomming van hetgeen gevorderd kan worden. Het gaat dan om de kosten van levensonderhoud en lijkbezorging. Ook kosten die verband houden met het verkrijgen van voldoening van deze schade zijn in beginsel voor toewijzing vatbaar.

Eigen schuld slachtoffer

Wanneer het slachtoffer eigen schuld heeft aan de geleden schade, dan moet de rechter hier rekening houden bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding. Het wettelijk kader voor de eigen schuld van de benadeelde partij is geregeld in art. 6:101 BW.  De rechter zal in beginsel moeten reageren op een beroep op vermindering van de schadevergoedingsplicht als bedoeld in art. 6:101 BW.

> Meer informatie eigen schuld slachtoffer

Draagkracht 

Ingevolge het tweede lid van art. 36f Sr kan de rechter de maatregel opleggen indien en voor zover de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht. De draagkracht van de verdachte speelt bij de bepaling van de hoogte van het bedrag geen rol. In geval van oplegging van de maatregel bepaalt de rechter de vervangende hechtenis (art. 36f, achtste lid, Sr). Niettemin kan het gebrek aan draagkracht onder omstandigheden voor de rechter reden zijn ervan af te zien de schadevergoedingsmaatregel op te leggen (vgl. HR 19 juni 2006, ECLI:NL:HR:2007:AZ8788, NJ 2007/359). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan daarvan sprake zijn. Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan gevallen waarin op voorhand vaststaat dat het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel slechts zal leiden tot het in de toekomst tenuitvoerleggen van vervangende hechtenis. De rechter behoeft daarom slechts dan in het bijzonder de redenen op te geven waarom van een daaromtrent ingenomen standpunt wordt afgeweken indien dat standpunt voldoende onderbouwd dat uitzonderlijk karakter van het geval duidelijk maakt (vgl. HR 16 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1812, NJ 2009/293).

vlg. HR 22 decmber 2015, ECLI:NL:HR:2015:3694

Verjaring vordering benadeelde partij

Artikel 3:310 lid 4 BW bepaalt dat de vordering tot schadevergoeding na een strafbaar feit niet verjaart zolang het recht tot strafvordering niet door verjaring is vervallen.

> Meer informatie verjaring vordering benadeelde partij 

Bijzonderheden bij berekening vordering benadeelde partij

Bij de berekening van de vordering benadeelde partij kunnen er nog bijzonderheden aan de orde zijn, waar u als advocaat rekening mee moet houden:

  • Bij een eerder getekende vaststellingsovereenkomst tegen finale kwijting kan geen aanspraak meer worden gemaakt op vergoeding van schade; zie bijv. afwijzing vordering benadeelde partij na beëindiging dienstverband tegen finale kwijting (Gerechtshof Amsterdam, 17 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1028)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden